Zarządzenie Nr 9.2024 Starosty Obornickiego z dnia 1.03.2024 r.

NR 9.2024 z dnia 1.03.2024 r.  

w sprawie : ogłoszenia naboru kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Na podstawie art. 44b ust. 1 i art. 44c ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz.44) oraz § 9 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 560), zarządza się co następuje:

 

§ 1.

Postanawia się ogłosić nabór zgłoszeń kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

§ 2.

Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Ogłoszenie, o którym mowa w § 2 podlega zamieszczeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, na BIP Starostwa Powiatowego w Obornikach oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załączniki:

akt

załączniki

Klauzula_RODO_Powiatowa_Rada_os_Niep

oświadczenie