Wydział Geodezji i Nieruchomości

 

Naczelnik Wydziału:
Monika Rasztorf-Gała
pokój 116 (I piętro)
tel: 61-29-73-134

Referat Gospodarki Nieruchomościami

e-mail: nieruchomosci@powiatobornicki.pl

Monika Sikora  [KIEROWNIK] pok.115 61 2973 110
Krystyna Gieleta   pok.115 61 2973 124
Krzysztof Derkowski  pok.115 61 2973 123
Emilia Cyrulik pok.115 61 2973 123
Michalina Pilarska – Pacholska  pok.115 61 2973 123

KARTY USŁUG:

 

 

Referat Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

e-mail: geodezja@powiatobornicki.pl

Janusz Derkowski  [GEODETA POWIATOWY]  [KIEROWNIK] pok. 113   61 2973 154
Waldemar Nowaczyk pok. 110   61 2973 115
Gwidon Wojdak    pok. 110 61 2973 115
Joanna Tecław   pok. 114  61 2973 113
Ewa Flicińska  pok. 023  61 2973 150
Ewa Mantyk pok. 023  61 2973 150
Katarzyna Płotka pok. 023  61 2973 151
Dominika Nowak pok. 109  
Monika Andrzejczak pok. 109  61 2973 116
Ewa Ulatowska   pok. 109 61 2973 116
Danuta Smogur  pok. 109 61 2973 116
Katarzyna Czeszewska  pok. 112 61 2973 153

KARTY USŁUG:

 

→ e-mail: zasoby@powiatobornicki.pl
Wniosek o wydanie mapy zasadniczej, zbiorów danych bazy GESUT, BDOT500, BDSOG. Obsługa zgłoszeń robót geodezyjnych.

→ e-mail: ewidencja@powiatobornicki.pl
Wniosek o wydanie wypisu, wypisu i wyrysu,  mapy ewidencyjnej, zbiorów danych bazy  EGiB, rejestry, kartoteki, skorowidze, wykazy zestawienia tworzone na podstawie baz danych EGiB, udostępnienie rejestru cen nieruchomości.

→  e-mail: podgik@powiatobornicki.pl
Komunikacja z instytucjami zewnętrznymi, GUGiK, WINGiK, Urzędy miast i gmin, Urząd statystyczny, geodeci – adres pracowni numerycznej oraz inspektor weryfikacji.

→  e-mail: zudp@powiatobornicki.pl
Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

 

BEZPŁATNE DANE DO POBRANIA

Na podstawie art. 40a ust. 2 pkt.1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1990) nie pobiera się opłat za udostępnianie poniższych zbiorów danych:

1. szczegółowych osnów geodezyjnych

Osnowa pozioma szczegółowa 3 kl. (OSSP03) [POBIERZ]

Osnowa wysokościowa szczegółowa 3 kl. (OSSW04) [POBIERZ]

2. dotyczących działek ewidencyjnych w zakresie ich identyfikatorów i geometrii oraz budynków w zakresie ich identyfikatorów, geometrii i rodzaju według Klasyfikacji Środków Trwałych.

Usługa pobierania danych przestrzennych Web Feature Service (WFS)
https://services.gugik.gov.pl/cgi-bin/3016

Jednym ze sposobów pobierania danych z usługi WFS jest wykorzystanie darmowego oprogramowania QGIS.
Instrukcja pobierania działek i budynków z usługi WFS za pomocą aplikacji QGIS [OTWÓRZ]