Wydział Geodezji i Nieruchomości

 

Naczelnik Wydziału:
Monika Rasztorf-Gała
pokój 116 (I piętro)
tel: 61-29-73-134

Referat Gospodarki Nieruchomościami

e-mail: nieruchomosci@powiatobornicki.pl

Monika Sikora  [KIEROWNIK] pok.115 61 2973 110
Krystyna Gieleta   pok.115 61 2973 124
Krzysztof Derkowski  pok.115 61 2973 123
Emilia Cyrulik pok.115 61 2973 123
Michalina Pilarska – Pacholska  pok.115 61 2973 123

KARTY USŁUG:

 

 

Referat Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

e-mail: geodezja@powiatobornicki.pl

Janusz Derkowski  [GEODETA POWIATOWY]  [KIEROWNIK] pok. 113   61 2973 154
Waldemar Nowaczyk – obsługa mapy numerycznej pok. 110   61 2973 115
Gwidon Wojdak  – obsługa mapy numerycznej pok. 110 61 2973 115
Joanna Tecław  – inspektor weryfikacji dokumentacji geodezyjnej pok. 114  61 2973 113
Ewa Flicińska – obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych pok. 023  61 2973 150
Ewa Mantyk – obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych pok. 023  61 2973 150
Katarzyna Płotka – sporządzanie map ewidencyjnych i zasadniczych pok. 109 61 2973 151
Dominika Nowak – aktualizacja bazy danych EGiB i sporządzanie wypisu/wypisu i wyrysu/wyrysy z operatu ewidencji gruntów i budynków pok. 109 61 2973 116
Iwona Ilnicka – aktualizacja bazy danych EGiB i sporządzanie wypisu/wypisu i wyrysu/wyrysy z operatu ewidencji gruntów i budynków pok. 109 61 2973 116
Monika Andrzejczak – aktualizacja bazy danych EGiB i sporządzanie wypisu/wypisu i wyrysu/wyrysy z operatu ewidencji gruntów i budynków pok. 109  61 2973 116
Ewa Ulatowska  – punkt obsługi klienta (składanie wniosków i odbiór dokumentów) pok. 022 61 2973 138
Danuta Smogur – obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych pok. 023 61 2973 150
Katarzyna Czeszewska – koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu pok. 112 61 2973 153

KARTY USŁUG:

 

→ e-mail: zasoby@powiatobornicki.pl
Wniosek o wydanie mapy zasadniczej, zbiorów danych bazy GESUT, BDOT500, BDSOG. Obsługa zgłoszeń robót geodezyjnych.

→ e-mail: ewidencja@powiatobornicki.pl
Wniosek o wydanie wypisu, wypisu i wyrysu,  mapy ewidencyjnej, zbiorów danych bazy  EGiB, rejestry, kartoteki, skorowidze, wykazy zestawienia tworzone na podstawie baz danych EGiB, udostępnienie rejestru cen nieruchomości.

→  e-mail: podgik@powiatobornicki.pl
Komunikacja z instytucjami zewnętrznymi, GUGiK, WINGiK, Urzędy miast i gmin, Urząd statystyczny, geodeci – adres pracowni numerycznej oraz inspektor weryfikacji.

→  e-mail: zudp@powiatobornicki.pl
Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

 

BEZPŁATNE DANE DO POBRANIA

Na podstawie art. 40a ust. 2 pkt.1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1990) nie pobiera się opłat za udostępnianie poniższych zbiorów danych:

1. szczegółowych osnów geodezyjnych

Osnowa pozioma szczegółowa 3 kl. (OSSP03) [POBIERZ]

Osnowa wysokościowa szczegółowa 3 kl. (OSSW04) [POBIERZ]

2. dotyczących działek ewidencyjnych w zakresie ich identyfikatorów i geometrii oraz budynków w zakresie ich identyfikatorów, geometrii i rodzaju według Klasyfikacji Środków Trwałych.

Usługa pobierania danych przestrzennych Web Feature Service (WFS)
https://services.gugik.gov.pl/cgi-bin/3016

Jednym ze sposobów pobierania danych z usługi WFS jest wykorzystanie darmowego oprogramowania QGIS.
Instrukcja pobierania działek i budynków z usługi WFS za pomocą aplikacji QGIS [OTWÓRZ]