GMINA ROGOŹNO

Gmina Rogoźno położona jest około 50 km na północ od Poznania. Powierzchnia gminy obejmuje obszar 218 km2, w tym 11,2 km2 przypada na miasto Rogoźno. Geograficznie gmina należy do trzech mezoregionów: Pojezierza Chodzieskiego, Pojezierza Gnieźnieńskiego i częściowo do Kotliny Gorzowskiej. Gminę zamieszkuje prawie 18 tys. mieszkańców z czego 11 tys. to mieszkańcy miasta.

Rogoźno jest jednym z najstarszych miast królewskich. Pierwsze wzmianki o Rogoźnie są już w źródłach z 1248 roku. Już wtedy Rogoźno było ośrodkiem kasztelani. Prawa miejskie magdeburskie nadał Rogoźnu książę Przemysł II dnia 24 kwietnia 1280 roku. Szesnaście lat po tym wydarzeniu 8 lutego 1296 r. król Przemysł II padł ofiarą zamachu inspirowanego najprawdopodobniej przez margrabiów brandenburskich, przy udziale wielkopolskich rodów Zarębów i Nałęczów. Całe zdarzenie miało miejsce na nieistniejącym już dziś zamku rogozińskim. Zamek spalili szwedzcy najeźdźcy w latach 1655 – 56 w okresie „Potopu”. Po tych wydarzeniach gospodarka miasta nieco podupadła. Poprawa tego stanu nastąpiła dopiero w drugiej połowie XVIII w.

Rogoźno nie zawsze należało do Ziem Polskich w 1793 r. Po II Rozbiorze Polski zostało wcielone do Prus Południowych, ale już w latach 1807 – 15 Rogoźno było w Księstwie Warszawskim.

Mieszkańcy Rogoźna wykazali się dużym zaangażowaniem w powstaniach narodowych. W okresie Wiosny Ludów miasto było ważnym ośrodkiem ruchu niepodległościowego. Wiek XIX przyniósł rozkwit miasta. Z jego pierwszej połowy pochodzi zabytkowa zabudowa miasta – domy mieszkalne na Starym i Nowym Rynku, kościół poewangelicki (1817 r.), budynek Ratusza (główna część gmachu z lat 1826 – 39). Najstarszym i najcenniejszym zabytkiem Rogoźna jest późnogotycki kościół p.w. Św. Wita (1526 r.).

Urząd Miejski w Rogoźnie
ul. Nowa 2
64-610 Rogoźno
tel: (067) 26-84-400
fax: (067) 26-18-075
www.rogozno.pl
um@rogozno.pl