Ogólna klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:
1. Administratorami Pani/Pana danych osobowych są:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Obornicki z siedzibą w Obornikach przy ul.11 Listopada 2A, (64-600 Oborniki);
2. Inspektor Ochrony Danych
W sprawach ochrony Pani/Pana danych można kontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: e-mail iod@powiatobornicki.pl pod numerem telefonu 500 610 605 lub pisemnie na adres siedziby Administratora;
3. Ogólne cele i podstawy przetwarzania
Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe przede wszystkim w celu realizacji; zadań; własnych, zleconych, powierzonych określonych ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj: Dz.U. 2019 poz. 511)
Ogólne podstawy przetwarzania danych osobowych przez Administratora zawarte są w art. 6 ust. 1 lit a-f RODO
Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w poszczególnych kartach usług realizowanych przez Starostwo
4. Odbiorcy danych
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane:
1) podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych m.in. firmom informatycznym, hostingowym, prawniczym, audytorskim, firmom zajmującym się ochroną danych osobowych,
2) oprócz tego możemy zostać zobowiązani np. na podstawie przepisu prawa do udostępnienia Pana/Pani danych osobowych podmiotom prywatnym i publicznym
5. Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania dokumentów obowiązujących u Administratora (Rzeczowy Wykaz Akt), w przypadku przetwarzania na podstawie zgody do czasu zrealizowania celu lub jej odwołania.
6. Posiada Pani/Pan prawo do;
1) dostępu do treści swoich danych na podstawie art. 15 RODO przy czym:
Prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, które zostały zebrane w sposób pośredni (z innych źródeł) w pewnych okolicznościach będzie ograniczone tj. w sytuacjach gdy żądanie dostępu do Pani Pana danych mogłoby wpłynąć na prawa i wolności osób od których dane pozyskano. Powyższe ograniczenie wynika z przepisów: ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy – Prawo budowlane, ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne.
W przypadku żądań dostępu do Pani/Pana danych osobowych w związku z zakończonymi postępowaniami w trybach ustawy – Prawo zamówień publicznych, w przypadkach gdy Pani/Pana żądanie wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku by je zrealizować, Administrator ma prawo oczekiwać od Pani/Pana wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia
2) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe;
3) żądania usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO (z zastrzeżeniem ust 3 lit b i e);
4) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO,
5) ograniczenia przetwarzania na podstawie art. 18 RODO’
6) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
7. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
W przypadkach gdy przetwarzanie danych wynika z przepisów prawa podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, nie podanie danych będzie skutkować brakiem rozpatrzenia sprawy. W pozostałych przypadkach jest dobrowolne.
8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany. jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym dane nie będą profilowane.