Oświadczenie w sprawie dostępności

Starostwo Powiatowe w Obornikach zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron interne­towych zgodnie z przepisami USTAWY z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej powiatobornicki.pl Data publikacji strony internetowej: 27.01.2020. Data ostatniej dużej aktualizacji: 14.03.2024.

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniższych: 1. z uwagi na uwarunkowania techniczne:

 • może wystąpić nieprawidłowe działanie fokusa przy oknach modalnych,
 • sporadycznie występują pola formularzy, które nie mają właściwie określonych etykiet oraz opisanych pól formularzy,
 • występują przypadki niespójnej nawigacji,
 • występują przypadki niespójnej identyfikacji elementów strony,
 • mogą pojawić się sporadycznie elementy niedostępne z poziomu klawiatury, które mogą być obsłużone w inny sposób,
 • pojawiają się nieliczne błędy składni HTML,

2. z uwagi na pomyłki w trakcie wprowadzania treści:

 • mogą pojawić się opisy i instrukcje dotyczące właściwości zmysłowych, np.: kolorów, położenia,
 • niektóre załączniki mogą nie posiadać informacji na temat wielkości i formatu pliku,
 • listy elementów mogą być rozdzielone na kilka odrębnych list i nie odzwierciedlać właściwych relacji między treściami,
 • strony mogą się otwierać w nowym oknie nie informując o tym użytkownika,
 • może pojawić się błędny komunikat o otwieraniu linku w nowym oknie,

3. mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

 • pochodzą z różnych źródeł,
 • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji,
 • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,

4. z różnych przyczyn, w wyjątkowych sytuacjach:

 • może być zaburzona kolejność i hierarchia nagłówków,
 • mogą pojawić się sytuacje niespełniania wymaganego poziomu kontrastu 4.5:1,
 • mogą pojawić się zniekształcone elementy przy powiększeniu strony,
 • linki mogą nie mieć zdefiniowanego celu lub mieć nieprawidłowo zdefiniowany cel,
 • z uwagi na podobieństwo tematyczne bloków tekstowych, mogą się zdarzyć sytuacje, w których nie została zachowana unikalność tytułów stron,
 • pewne grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych.

Powiat Obornicki dokłada wszelkich starań, aby wskazane niezgodności i wyłączenia, o ile jest to możliwe, były usuwane i poprawiane, a strona internetowa była dostępna cyfrowo dla jak najszerszego grona odbiorców serwisu.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2020-09-29.

Samoocena zgodności strony z wymaganiami Ustawy przez pracownika Starostwa Powiatowego w Obornikach

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-21.

Skróty klawiaturowe

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

sekretariat@powiatobornicki.pl

W zgłoszeniu podaj:

 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
 • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść,
 • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.
Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Urząd wyposażony jest w windę. Umożliwia ona dotarcie na wszystkie piętra budynku. Korytarze pozwalają na poruszanie się na wózkach. Na parterze budynku znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. W pobliżu windy znajduje się parking dla osób niepełnosprawnych.

Pracownicy Biura Obsługi Urzędu udzielą wszelkiej niezbędnej pomocy.

Na stronie internetowej www.powiatobornicki.pl z myślą o osobach niewidomych i niedowidzących wprowadzono możliwość powiększania obrazu i tekstu. W górnej, prawej części ekranu znajdują się odpowiednie ikony.

Zapraszamy osoby niepełnosprawne do kontaktu: tel. 61 2973 100

W celu umówienia wizyty w Starostwie Powiatowym w Obornikach pracownicy Biura Obsługi Urzędu udzielą wszelkiej pomocy osobom niepełnosprawnym w załatwieniu sprawy.

Pracownicy Urzędu, niezależnie od powyższych zapisów dotyczących obsługi osób niepełnosprawnych, mają obowiązek okazania wszelkiej pomocy osobie niepełnosprawnej.

Aplikacje mobilne

Brak Aplikacji mobilnej.

Serwis został stworzony techniką opartą na metodzie Responsive Web Design (RWD) – „strony responsywne”. Metoda ta umożliwia dynamicznie dostosowanie się do rozdzielczości ekranu, zmienia swoje oblicze w zależności od szerokości ekranu, na którym jest oglądana. Technologia budowy responsywnej pozwala w ramach jednej maski graficznej zakodować odmienny wygląd elementów dla ekranów małych i dużych smartfonów, tabletów, komputerów stacjonarnych i laptopów.