ZARZĄD POWIATU OBORNICKIEGO

 

Starosta Zofia Kotecka 
0-61-29-73-117
starosta@powiatobornicki.pl

Wicestarosta Waldemar Cyranek
0-61-29-73-117
wicestarosta@powiatobornicki.pl

 

Członek Zarządu
Błażej Cisowski

 

Członek Zarządu
Magdalena Krupczyńska

 

 

 

 

Członek Zarządu
Katarzyna Woźniak

 

Kompetencje Zarządu

Zarząd jest organem wykonawczym Rady Powiatu Obornickiego. Realizuje zadania określone ustawami oraz w ramach obowiązującego prawa przez Radę Powiatu. Do realizacji swoich zadań Zarząd ma Starostwo oraz jednostki organizacyjne. Informacje o pracy Zarządu Powiatu są składane na każdej Sesji Rady Powiatu. Zarząd podejmuje decyzje w postaci Uchwał. Najważniejszym tematem wykonywanym przez Zarząd jest realizacja Budżetu Powiatu. Starosta w zakresie niektórych realizowanych zadań pełni rolę organu wydając decyzje lub realizując inne zadania określone ustawami. Starosta nie pełni jednak funkcji nadzorczej nad organami samorządu terytorialnego, ani nie podlega organom administracji samorządowej i rządowej Województwa i Państwa. Nadzór formalny nad legalnością Uchwał Zarządu z zakresu finansów publicznych sprawuje Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu. Odwołania od decyzji samorządu terytorialnego rozpatruje Samorządowe Kolegium Odwoławcze oraz Najwyższy Sąd Administracyjny. Posiedzenia Zarządu odbywają się około trzy razy w miesiącu i zwyczajowo bierze w nich udział również Przewodniczący Rady, jako obserwator i doradca. Uchwały Zarządu zapadają głosami członków. Sekretarz, Skarbnik,Przewodniczący Rady oraz inni zaproszeni goście nie biorą udziału w głosowaniach.