W ramach programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych udzielana będzie pomoc finansowa osobom niepełnosprawnym, poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi. Jest ona skierowana dla osób niepełnosprawnych, które na skutek wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi utraciły, w okresie od 9 marca 2020 roku do 4 września 2020 roku, możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych w danym miesiącu, za który przysługuje wsparcie) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej. Maksymalna wysokość świadczenia udzielonego ze środków PFRON wynosi 500 zł miesięcznie na jedną osobę niepełnosprawną, z tym że okres na jaki może zostać przyznane świadczenie nie może być dłuższy niż 3 miesiące.

Pomoc finansowa w ramach modułu III programu skierowana jest do osób niepełnosprawnych, które są:
– uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej;
– uczestnikami środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;
– podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;
– podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
– uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorcza PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;
– pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim;
– pełnoletnimi (od 18 do 24 roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, funkcjonujących na podstawie ustawy Prawo oświatowe.

Wnioski można pobrać [TUTAJ] a następnie przesłać je do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach:

a) pocztą na adres: ul. 11 Listopada 2a, 64-600 Oborniki
b) mailowo: pcpr@powiatobornicki.pl
c) poprzez System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON (system SOW).

Informacji w tej sprawie udzielają pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach pod numerami telefonów: 612973109, 612973127.

Więcej informacji o programie dostępnych jest na stronie  www.pfron.org.pl  – zakładka „O Funduszu – Programy i zadania PFRON”.