W czwartek, 25 kwietnia o godz. 14:00 w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Obornikach odbędzie się Sesja Rady Powiatu Obornickiego. Sesję na żywo można obejrzeć, klikając [TUTAJ]

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu LXXXIV sesji Rady Powiatu.
 4. Informacja o pracy Zarządu i wykonaniu uchwał Rady Powiatu Obornickiego
 5. Informacje przewodniczących komisji o pracach Komisji Rady.
 6. Pytania przedstawicieli gmin oraz gości do Zarządu, Rady Powiatu, kierowników jednostek oraz zapytania radnych i kierowników jednostek do przedstawicieli gmin. Pytania do radnych Sejmiku i posłów oraz pytania radnych do kierowników jednostek.
 7. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Obornickiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2023 roku.
 8. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Obornikach
 9. Informacja o stanie bezrobocia w powiecie.
 10. Działalność Powiatowej Rady Rynku Pracy w 2023 roku.
 11. Działalność i finansowanie zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz przedstawienie zasobów pomocy społecznej.
 12. Działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wiardunkach.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LII/270/22 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Obornickiego spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 2024-2036.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości diet dla radnych Rady Powiatu Obornickiego.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie ramowego planu pracy Rady Powiatu Obornickiego na rok 2024.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy komisji Rady Powiatu Obornickiego na rok 2024.
 19. Podjęcie uchwały zmieniającej Statut Powiatu Obornickiego.
 20. Interpelacje i zapytania radnych.
 21. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 22. Wolne głosy i oświadczenia.
 23. Informacje i komunikaty przewodniczącego Rady.
 24. Zamknięcie LXXXV Sesji Rady Powiatu Obornickiego.