Powiat Obornicki pozyskał dofinansowanie w wysokości 120 347,04 zł na realizację projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”.

Zadanie polega na wsparciu rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka z terenu Powiatu Obornickiego poprzez zakup sprzętu komputerowego do zdalnej nauki oraz środków ochrony indywidualnej (maseczek, rękawiczek, środków dezynfekcyjnych).

W ramach projektu Powiat Obornicki zakupił 46 laptopów, 1250 maseczek, 5000 par rękawiczek oraz 400 litrów płynu do dezynfekcji. Sprzęt komputerowy oraz środki ochrony wkrótce zostaną przekazane osobom, prowadzącym rodzinne formy pieczy zastępczej.

Projekt obsługuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych
w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.