W czwartek, 28 października 2021r. odbędzie się Sesja Rady Powiatu Obornickiego. Obrady rozpoczną się o godz. 12:00. Sesję na żywo można obejrzeć, klikając [TUTAJ]

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów XLI oraz XLII sesji Rady Powiatu.
 4. Informacja o pracy Zarządu i wykonaniu uchwał Rady Powiatu Obornickiego.
 5. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacje przewodniczących komisji o pracach Komisji Rady.
 7. Pytania przedstawicieli gmin oraz gości do Zarządu, Rady Powiatu, kierowników jednostek oraz zapytania radnych i kierowników jednostek do przedstawicieli gmin. Pytania do radnych Sejmiku i posłów oraz pytania radnych do kierowników jednostek.
 8. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych.
 9. Informacja o realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2020/2021.
 10. Organizacja i funkcjonowanie szkół oraz placówek w roku szkolnym 2021/2022.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie programu współpracy Powiatu Obornickiego
  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Powiatem Obornickim, a Powiatem Pilskim w zakresie zorganizowania nauki religii w punkcie katechetycznym przez Kościół Zielonoświątkowy Zbór „Betlejem” w Pile.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie
  i parkowanie pojazdów w roku 2022.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie gruntu rolnego
  w dzierżawę.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 2021-2034.
 17. Interpelacje i zapytania radnych.
 18. Wolne głosy i oświadczenia.
 19. Informacje i komunikaty przewodniczącego Rady.
 20. Zamknięcie XLIII Sesji Rady Powiatu Obornickiego.