W środę, 26 kwietnia 2023r. odbędzie się Sesja Rady Powiatu Obornickiego. Obrady rozpoczną się o godz. 14:00. Sesję na żywo można obejrzeć, klikając [TUTAJ]

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LXVIII sesji Rady Powiatu.
 4. Informacja o pracy Zarządu i wykonaniu uchwał Rady Powiatu Obornickiego
 5. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacje przewodniczących komisji o pracach Komisji Rady.
 7. Pytania przedstawicieli gmin oraz gości do Zarządu, Rady Powiatu, kierowników jednostek oraz zapytania radnych i kierowników jednostek do przedstawicieli gmin. Pytania do radnych Sejmiku i posłów oraz pytania radnych do kierowników jednostek.
 8. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Obornickiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022 roku.
 9. Działalność i finansowanie zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz przedstawienie zasobów pomocy społecznej.
 10. Działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wiardunkach.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na pokrycie części wkładu własnego w związku z realizacją Projektu pn. ,,Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków – Rogoźno – Wągrowiec”, w ramach Programu Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2029 roku.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 2023-2034.
 14. Interpelacje i zapytania radnych.
 15. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 16. Wolne głosy i oświadczenia.
 17. Informacje i komunikaty przewodniczącego Rady.
 18. Zamknięcie LXIX Sesji Rady Powiatu Obornickiego.