W czwartek, 26 maja 2022r. odbędzie się Sesja Rady Powiatu Obornickiego. Obrady rozpoczną się o godz. 14:00. Sesję na żywo można obejrzeć, klikając [TUTAJ].

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów L oraz LII sesji Rady Powiatu.
 4. Informacja o pracy Zarządu i wykonaniu uchwał Rady Powiatu Obornickiego
 5. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacje przewodniczących komisji o pracach Komisji Rady.
 7. Pytania przedstawicieli gmin oraz gości do Zarządu, Rady Powiatu, kierowników jednostek oraz zapytania radnych i kierowników jednostek do przedstawicieli gmin. Pytania do radnych Sejmiku i posłów oraz pytania radnych do kierowników jednostek.
 8. Rozpatrzenie Raportu o stanie Powiatu Obornickiego:
 • przedstawienie Raportu o stanie Powiatu Obornickiego,
 • debata nad raportem o stanie Powiatu Obornickiego.
 1. Udzielenie wotum zaufania dla Zarządu Powiatu:
 • podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Zarządu Powiatu.
 1. Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Obornickiego za 2021 r.
 • przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Obornickiego za 2021 r.
 • przedstawienie sprawozdania finansowego Powiatu Obornickiego za 2021 r.
 • przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Obornickiego za 2021 r.
 • przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu.
 • przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej.
 1. Zatwierdzenie sprawozdań oraz absolutorium dla Zarządu Powiatu:
 • podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Obornickiego za 2021 rok,
 • podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Obornickiego.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 2022-2034.
 3. Sprawozdanie Rady Społecznej SP ZOZ za 2021 rok.
 4. Aktualna sytuacja w zakresie służby zdrowia na terenie Powiatu Obornickiego.
 5. Sprawozdanie finansowe SP ZOZ za 2021 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach za 2021.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr II/21/18 z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Gospodarczej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LII / 281 / 22 z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Finansów.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały VIII/62/19 z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Oświaty i Spraw Społecznych.
 10. Interpelacje i zapytania radnych.
 11. Wolne głosy i oświadczenia.
 12. Informacje i komunikaty przewodniczącego Rady.
 13. Zamknięcie LIII Sesji Rady Powiatu Obornickiego.