Informujemy, że w dniu 16 stycznia 2024 r. zostały podjęte uchwały dotyczące ogłoszenia konkursów ofert na realizacje zadań publicznych z zakresu:
– kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
– nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
– wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
– turystyki i krajoznawstwa,
– wypoczynku dzieci i młodzieży.

Oferty wraz z załącznikami należy składać w terminie do 9 lutego 2024 r. (liczy się data wpływu do Starostwa).

Wzory ofert dostępne są [TUTAJ]