Czwartkowa sesja Rady Powiatu Obornickiego była jedną z najważniejszych w roku, gdyż w jej trakcie Radni pochylili się nad uchwałami, dotyczącymi przyjęcia sprawozdania finansowego i wykonania budżetu za 2021 roku, a także głosowali nad udzieleniem absolutorium Zarządowi Powiatu.

Głosowania poprzedziło szczegółowe omówienie sprawozdania z wykonania budżetu przez Skarbnika Powiatu Joannę Konieczną oraz odczytanie pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. Po przedstawieniu przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Błażeja Cisowskiego wniosku o udzielenie absolutorium, głos zabrali Radni, którzy byli jednomyślni w ocenie działań Zarządu Powiatu i wykonania ubiegłorocznego budżetu. W trakcie wystąpień wielokrotnie podkreślano racjonalne gospodarowanie budżetem mimo problemów związanych z pandemią covid-19. Radni Mariusz Drewicz i Błażej Cisowski zwrócili uwagę na fakt zakończenia roku przez Powiat z nadwyżką w kwocie 4 mln zł, a z uwzględnieniem wolnych środków blisko 14 mln zł mimo, iż plan budżetowy zakładał początkowo deficyt w wysokości 2 mln zł. Podczas dyskusji zwrócono również uwagę na skuteczne zmniejszenie zadłużenia Powiatu o blisko 4 mln zł.

Pozytywne oceny Radnych przełożyły się na wynik głosowania. Po raz pierwszy w historii obornickiego samorządu powiatowego Rada Powiatu udzieliła jednogłośnie absolutorium dla Zarządu z tytułu wykonania budżetu, bez żadnego głosu przeciw i wstrzymującego się.

– Jest to wynik, którego dotychczas nie udało się jeszcze uzyskać. Jest to zasługa nas wszystkich. Nie zawsze byliśmy jednomyślni, ale potrafimy wypracowywać najlepsze i optymalne rozwiązania, które przynoszą sukcesy w postaci kolejnych inwestycji. Dziękuję Zarządowi za współpracę, dziękuję wszystkim Radnym, a także wszystkich naszym jednostkom, gminom z którymi współpracujemy i pracownikom Starostwa – powiedziała po udzieleniu absolutorium Starosta Zofia Kotecka.