Czwartkowa sesja Rady Powiatu Obornickiego była jedną z najważniejszych w roku, gdyż w jej trakcie Radni pochylili się nad uchwałami, dotyczącymi m.in. przyjęcia raportu o stanie Powiatu Obornickiego, sprawozdania finansowego i wykonania budżetu za 2022 roku, a także głosowali nad udzieleniem absolutorium Zarządowi Powiatu.

Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi Powiatu poprzedziło szczegółowe omówienie sprawozdania z wykonania budżetu przez Skarbnika Powiatu Joannę Konieczną oraz odczytanie pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Błażej Cisowski odczytał wniosek o udzielenie absolutorium.
W ocenie Komisji Rewizyjnej Zarząd Powiatu zrealizował budżet w sposób bardzo odpowiedzialny, a wykonanie dochodów i wydatków odbywało się pod pełną kontrolą Zarządu – podsumował wniosek Przewodniczący Błażej Cisowski.

Ostatecznie 11 radnych opowiedziało się za udzieleniem Zarządowi absolutorium, 4 wstrzymało się od głosu, przeciw nie zagłosował nikt. Tym samym Zarząd Powiatu uzyskał absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.

Po głosowaniu Starosta Zofia Kotecka podziękowała Radzie Powiatu oraz pracownikom Starostwa, podkreślając, że jest to sukces będący wynikiem wspólnej i ciężkiej pracy.
To oczywiście jest absolutorium dla Zarządu, ale można powiedzieć, że to absolutorium dla nas wszystkich, gdyż wszyscy pracujemy dla Mieszkańców naszego Powiatu. Dziękuję Wicestaroście, Członkom Zarządu i wszystkim Radnym. Nawet jeśli czasami mamy różne zdania, to każda uwaga czy spostrzeżenie są istotne. Cieszę się, że ufacie nam i popieracie kierunek, w którym zmierzamy szczególnie w zakresie tak licznie realizowanych inwestycji – powiedziała Starosta Zofia Kotecka.