W związku ze stopniową redukcją ograniczeń związanych z obowiązującym w Polsce stanem epidemicznym, od dnia 1 czerwca br. modyfikacji ulega sposób realizacji bezpośredniej obsługi klientów Starostwa Powiatowego w Obornikach.

 

OBSŁUGA W WYDZIAŁACH STAROSTWA

W dalszym ciągu zachęcamy we wszystkich przypadkach, w których jest to możliwe, do korzystania w załatwianiu spraw urzędowych, z pośrednictwa poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej oraz elektronicznej skrzynki podawczej urzędu z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Od poniedziałku 1 czerwca, ponownie udostępnione dla Państwa zostanie biuro podawcze urzędu, w którym będzie można bezpośrednio złożyć podanie, wniosek lub inną korespondencję adresowaną do tutejszego starostwa (zastąpi to dotychczasowe pojemniki na korespondencję, w których ją Państwo pozostawiali).

Gdy jednak w danej sprawie, zachodzi konieczność bezpośredniego kontaktu z urzędnikiem starostwa, potrzebę taką należy zgłosić wyznaczonej w tym celu osobie znajdującej się w przestrzeni dostępnej dla naszych klientów, która w zależności od potrzeb, poprosi odpowiedniego urzędnika lub skieruje Państwa do właściwego biura starostwa, w celu umożliwienia bezpośredniego kontaktu, w taki sposób, aby w jednym momencie, przy stanowisku obsługi znajdowała się wyłącznie jedna obsługiwana osoba, zgodnie zapisami § 12 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Dla usprawnienia obsługi oraz w celu uniknięcia kumulacji klientów w krótkim przedziale czasowym, prosimy o korzystanie z możliwości telefonicznego umówienia wizyty w danym wydziale starostwa, zgodnie z wykazem podanym niżej, co ułatwi Państwu kontakt z urzędem i skróci okres oczekiwania.

 

OBSŁUGA W WYDZIALE KOMUNIKACJI I ROZWOJU W ZAKRESIE REJESTRACJI POJAZDÓW I PRAW JAZDY

W przypadku, gdy kontakt bezpośredni z urzędnikiem nie jest konieczny, w szczególności w sprawach związanych ze zgłoszeniem zbycia lub nabycia pojazdu, należy korzystać ze składania przedmiotowych wniosków za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej oraz elektronicznej skrzynki podawczej urzędu z wykorzystaniem profilu zaufanego, strony internetowej Ministerstwa Cyfryzacji pod linkiem: https://www.gov.pl/web/gov/zglos-zbycie-lub-nabycie-pojazdu-na-przyklad-     sprzedaz-kupno-darowizne
lub ewentualnie z możliwości złożenia wniosku oraz załączników w  biurze podawczym urzędu.

Pozostałe sprawy z zakresu rejestracji i ewidencji pojazdów oraz wydawania uprawnień do kierowania pojazdami i ewidencji kierowców, możliwe są do załatwienia wyłącznie po wcześniejszej telefonicznej rezerwacji terminu, ze względu na zawieszony do odwołania system kolejkowy oraz konieczność zachowania w dalszym ciągu rygoru sanitarnego, związanego z zakazem tworzenia zbiorowisk i zgromadzeń osób w ograniczonej powierzchniowo przestrzeni w jednym czasie.

Obsługa, będzie się odbywała bezpośrednio na stanowisku ds. rejestracji pojazdów oraz stanowisku ds. praw jazdy, a sprawy załatwiane będą natychmiast ( „od ręki”), oczywiście przy zastosowaniu zasady, o której mowa w § 12 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, czyli z zachowaniem zasady, „jedna osoba obsługiwana, na jedno stanowisko obsługi”. Specjalnie wyznaczona w tym celu osoba, będzie Państwa kierowała na stanowiska obsługi, zgodnie ze sporządzonymi w tym celu listami ustalonych wcześniej terminów.

Jednocześnie przypominam o następujących zmianach przepisów w zakresie spraw komunikacyjnych znoszących pewne obowiązki oraz wydłużających terminy z tym związane:

  1. Czasowa rejestracja  pojazdu  dokonana  na  podstawie art. 74 ust. 2  ustawy  z dnia  20 czerwca  1997 r. –Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110 ze zm.) oraz wydane podczas tej rejestracji pozwolenie czasowe i zalegalizowane tablice rejestracyjne, zachowują ważność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie do 14 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jeżeli termin ważności czasowej rejestracji upłynął w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii jeżeli pojazd odpowiada warunkom określonym w art. 66  ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

Z powyższego przepisu wynika, że nie zachodzi konieczność wymiany pozwolenia czasowego na stały dowód rejestracyjny, jeżeli pojazd posiada ważne badanie techniczne i porusza się po terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  1. Obowiązek dotyczący zgłaszania nabycia oraz zbycia pojazdu nie został zniesiony ale przepisy obecnie obowiązujące wydłużyły termin, w którym należy tego dokonać.

Obecnie termin na dokonanie zgłoszenia zbycia lub nabycia pojazdu w odniesieniu do transakcji zawartych po 1 marca 2020 r. wynosi 180 dni.

  1. Przypominam o obowiązku posiadania ważnego badania technicznego pojazdu, które warunkuje możliwość poruszania się po drogach, a którego potwierdzenie oraz termin, po jego przeprowadzeniu, figuruje w Centralnej Ewidencji Pojazdów i podlega weryfikacji przez organy uprawnione do kontroli ruchu drogowego. 

Pragnę jednocześnie dodać, że na mocy obowiązujących przepisów:

„Badanie techniczne pojazdu, którego termin upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego  albo stanu epidemii, którego właścicielem lub posiadaczem jest osoba przebywająca na obowiązkowej kwarantannie lub poddana leczeniu z powodu COVID-19 w tym okresie, zachowuje ważność przez okres 7 dni od dnia zakończenia leczenia lub zwolnienia z obowiązkowej kwarantanny, jedynie w celu umożliwienia dojazdu na badanie techniczne.”

  1. W związku z wejściem w życie przepisów dotyczących spraw z zakresu uprawnień komunikacyjnych, na czas obowiązywania stanu epidemicznego informuję, że:

             „W przypadku gdy ważność:
                1) prawa jazdy,
               2) pozwolenia na kierowanie tramwajem,
               3) zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne,
               4) świadectwa kierowcy,
               5) legitymacji instruktora nauki jazdy,
               6) legitymacji egzaminatora,
               7) uprawnień do kierowania pojazdami,
               8) wpisu w prawie jazdy kodu 95 potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej
                    uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej albo ukończenie szkolenia okresowego

– upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ważność tych dokumentów, uprawnień i wpisu ulega przedłużeniu do dnia upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo stanu epidemii.

Wykaz numerów kontaktowych:

Rejestracja i ewidencja pojazdów:
61/ 29 73 107
61/ 29 73 105
61/ 29 73 143

Prawa jazdy:
61/ 29 73 145

Dodatkowo przypominam, że podczas Państwa obecności na terenie urzędu zachodzi obowiązek zasłonięcia ust oraz nosa za pomocą maseczki lub innego elementu garderoby umożliwiającego ich zasłonięcie, a także obowiązek dezynfekcji rąk i posiadania jednorazowych rękawiczek. Płyn dezynfekujący oraz rękawiczki jednorazowe dostępne będą w siedzibie Starostwa.

 

ZOFIA KOTECKA
STAROSTA OBORNICKI