Nadleśniczy Nadleśnictwa Krucz ogłasza zainteresowanie zakupem gruntów leśnych lub gruntów przeznaczonych do zalesienia. W przypadku zainteresowania sprzedażą gruntów leśnych lub gruntów przeznaczonych do zalesienia na rzecz Lasów Państwowych, można złożyć w Nadleśnictwie ofertę w formie elektronicznej na adres mail: krucz@pila.lasy.gov.pl lub w formie pisemnej na adres: Nadleśnictwo Krucz, Krucz 28, 64720 Lubasz.

Oferta powinna zawierać:

1) dane kontaktowe wnioskodawcy adres, telefon do kontaktu, ewentualnie adres email;


2) opis nieruchomości podanie numeru działki ewidencyjnej, obrębu ewidencyjnego (miejscowość) oraz numeru księgi wieczystej;


3) wypis z rejestru gruntów z aktualnymi danymi;


4) zaświadczenie o przeznaczeniu gruntu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (mpzp) lub na podstawie

wydanej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;


5) propozycję ceny.


Przed złożeniem wniosku proszę o zapoznanie się z zasadami nabywania gruntów dostępnymi na stornie BIP Nadleśnictwa Krucz

w zakładce: Co robimy → Wystąpienia, komunikaty i ogłoszenia.


Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Nadleśnictwa lub pod numerem telefonu: 67 2551825 wew. 27

od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania Nadleśnictwa od 7:00 do 15:00.