Nadleśniczy Nadleśnictwa Sarbia ogłasza zainteresowanie zakupem gruntów leśnych lub gruntów przeznaczonych do zalesienia.
W przypadku zainteresowania sprzedażą gruntów leśnych lub gruntów przeznaczonych do zalesienia na rzecz Lasów
Państwowych, można złożyć w Nadleśnictwie ofertę w formie elektronicznej na adres e-mail: sarbia@pila.lasy.gov.pl
lub w formie pisemnej na adres: Nadleśnictwo Sarbia, Sarbka 46; 64-700 Czarnków.

Oferta powinna zawierać:
1) dane kontaktowe wnioskodawcy – adres, telefon do kontaktu, ewentualnie – adres e-mail;
2) opis nieruchomości – podanie numeru działki ewidencyjnej, obrębu ewidencyjnego (miejscowość) oraz numeru księgi
wieczystej;
3) wypis z rejestru gruntów z aktualnymi danymi;
4) zaświadczenie o przeznaczeniu gruntu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (mpzp) lub na podstawie
wydanej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
5) propozycję ceny.

Przed złożeniem wniosku proszę o zapoznanie się z zasadami nabywania gruntów dostępnymi na stornie BIP Nadleśnictwa
w zakładce: Co robimy → Wystąpienia, komunikaty i ogłoszenia.
Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Nadleśnictwa lub pod numerem telefonu: 67 255 12 20 od poniedziałku
do piątku w godzinach urzędowania Nadleśnictwa od 7:00 do 15:00.