Ochrona_Środowiska
Informacje o planowanych pomiarach pól elektromagnetycznych

Informacje o planowanych pomiarach pól elektromagnetycznych

Informujemy, że na stronie internetowej: https://www.networks.pl/informacjeoplanowanychpomiarachpem/ publikowane informacje o planowanych pomiarach pól elektromagnetycznych realizowanych przez Laboratorium Badań Środowiskowych NetWorkS. Funkcjonowanie ww strony jest wypełnieniem zobowiązania opisanego w pkt. 14 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630) w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.

Komunikat w sprawie Programu „Czyste Powietrze”

Komunikat w sprawie Programu „Czyste Powietrze”

W związku z pojawiającymi się w mediach informacjami o kontrolach pomp ciepła przeprowadzanych w domach beneficjentów Programu „Czyste Powietrze”, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że obecnie nie podejmuje tego typu działań celowanych tylko na wspomniane urządzenia.

 Kontrolowanie jakości urządzeń, które obecnie zapowiada Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) są nakierowane na nieuczciwych importerów, dostawców i monterów pomp ciepła i to oni, oferując urządzenia niespełniające określonych warunków, powinni się obawiać ewentualnych kontroli, a nie beneficjenci programu „Czyste Powietrze”.

NFOŚiGW ostrzega, aby korzystając z programu „Czyste Powietrze”, zweryfikować wykonawców, którzy realizują termomodernizację domu i wymianę kopciucha i nie dać się oszukać nieuczciwym firmom i ich akwizytorom, którzy oferują produkty niskiej jakości „za darmo”.

 Zachęcamy Państwa do zapoznania się z kompletnym komunikatem NFOŚiGW, którego treść zamieściliśmy na naszej stronie internetowej i do przekazywania informacji mieszkańcom, potencjalnym beneficjentom Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”: https://www.wfosgw.poznan.pl/aktualnosci-z-funduszu/komunikat-nfosigw-w-sprawie-kontroli-pomp-ciepla-dofinansowanych-z-programu-czyste-powietrze/

Azbest – co warto wiedzieć

Azbest – co warto wiedzieć

Azbest jest problemem, który dotyka nas wszystkich – właścicieli, użytkowników wieczystych, zarządców nieruchomości oraz każdego, kto żyje w środowisku, gdzie azbest występuje. Z tego powodu należy podchodzić z należytą powagą do szkodliwego oddziaływania azbestu oraz jego odpadów. Działania, które podejmujemy, muszą być skuteczne i spójne. W tym celu, przedstawiam Państwu niniejsze opracowanie, które ma na celu zachęcenie do podjęcia działań mających na celu usunięcie azbestu z terenu naszego powiatu. Zarówno administracja rządowa i samorządowa, jak i każdy z nas powinien działać na rzecz usunięcia tego szkodliwego materiału.

BROSZURA INFORMACYJNA – AZBEST

 

„Wspomaganie edukacji ekologicznej w zakresie szkodliwości azbestu poprzez działania podnoszące świadomość ekologiczną społeczeństwa (wydanie publikacji i produkcja audycji radiowej)
dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.”

Hałas – co warto wiedzieć

Hałas – co warto wiedzieć

Hałas jest jednym z największych zagrożeń dla zdrowia i dobrej jakości życia w dzisiejszym świecie. Jest to szczególnie prawdziwe w miastach, gdzie hałas jest nieunikniony. Długotrwałe narażenie na hałas może prowadzić do uszkodzeń słuchu, zaburzeń snu, a nawet chorób serca. Niestety, hałas jest często traktowany jako nieunikniony element życia codziennego, ale istnieją sposoby, aby go zmniejszyć. Warto pamiętać, że ochrona przed hałasem jest nie tylko kwestią wygody, ale przede wszystkim zdrowia.

przejdź do artykułu »

Pomniki Przyrody w Powiecie Obornickim

Pomniki Przyrody w Powiecie Obornickim

Pomniki przyrody to obiekty, które zostały uznane za wyjątkowe ze względu na swój wartościowy charakter przyrodniczy. W powiecie obornickim ustanowionych zostało aż 173 pomników przyrody. Pomniki przyrody są ważnym elementem naszego dziedzictwa przyrodniczego i warto zadbać o ich ochronę.

przejdź do artykułu »

Lasy niestanowiące własności Skarbu Państwa w Powiecie Obornickim

Lasy niestanowiące własności Skarbu Państwa w Powiecie Obornickim

Gospodarka leśna w lasach niestanowiących Skarbu Państwa jest regulowana przez ustawę z dnia 28 września 1991 r. o lasach. Właściciele prywatnych działek leśnych mogą prowadzić gospodarkę leśną zgodnie z uproszczonymi planami urządzania lasów bądź na podstawie inwentaryzacji stanu lasów. W ramach gospodarki leśnej mogą być prowadzone prace związane z pozyskiwaniem drewna, pielęgnacją drzewostanów oraz ochroną lasu przed szkodnikami i pożarami.

przejdź do artykułu »

Drzewa w naszym życiu

Drzewa w naszym życiu

Drzewa odgrywają kluczową rolę w życiu człowieka. Oprócz produkcji tlenu mają wiele innych funkcji, w tym:

  • Zapewniają doskonałe miejsce do wypoczynku
  • Stanowią źródło budulca i paliwa
  • Zachwycają swoim pięknem

przejdź do artykułu »

Warsztaty ekologiczne w Starostwie

Warsztaty ekologiczne w Starostwie

W środę w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Obornikach odbyły się warsztaty ekologiczne pn. „Wpływ zadrzewień i lasów na nasze środowisko”. Prelekcję skierowaną do uczniów klas V i VI szkół podstawowych przeprowadził Jarosław Bator, Zastępca Nadleśniczego ds. rozwoju Nadleśnictwa Oborniki.

przejdź do artykułu »

Program wyrobów zawierających azbest na 2024 rok

Program wyrobów zawierających azbest na 2024 rok

Powiat Obornicki przy udziale Gminy Oborniki, Gminy Rogoźno, Gminy Ryczywół zaprasza do udziału w programie usuwania wyrobów zawierających azbest w 2024 r.

Wniosek można składać w Urzędach Gmin powiatu obornickiego właściwej dla położenia nieruchomości objętej wnioskiem.

Do wniosku o udział w Programie należy załączyć:

przejdź do artykułu »