Starosta Obornicki informuje, że na podstawie art. 49 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2024r. poz. 572) w związku z art. 17 ustawy z dnia 7 lipca 2023r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia niektórych skutków kradzieży tożsamości (Dz.U. z 2023r. poz. 1394) z dniem 10 czerwca 2024 r. nastąpi wygaszenie wszystkich decyzji o rejestracji pojazdów wydanych przed dniem 14 marca 2005 r., które dotyczą pojazdów nieposiadających ważnego okresowego badania technicznego, w stosunku do których ich posiadacze nie dopełnili obowiązku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, jeżeli pojazd im podlega, przez okres dłuższy niż 10 lat, przypadający bezpośrednio przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości.

Przepisu nie stosuje się do pojazdów zabytkowych oraz pojazdów wolnobieżnych. Pojazdy, dla których decyzje o rejestracji zostaną wygaszone będą podlegały powtórnej rejestracji po spełnieniu warunków określających dopuszczenie pojazdu do ruchu zgodnie z art. 71 ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2023 r. poz. 1047 z późn. zm.).

Wykaz numerów rejestracyjnych pojazdów, które kwalifikują się do wygaszenia decyzji o rejestracji, został przekazany Staroście Obornickiemu przez Ministra właściwego do spraw informatyzacji. Weryfikacji, czy dany pojazd znajduje się w zestawieniu można dokonać na poniższej stronie.

 

Automatyczne wyrejestrowanie pojazdu