Starosta Obornicki informuje, że rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Obornickiego w 2023 roku.

W wyniku przeprowadzonego konkursu wpłynęło dziewięć ofert, z których dwie nie spełniły wymogów formalnych. Pozostałe siedem ofert zostało przekazane do oceny merytorycznej.

Zarząd Powiatu Obornickiego, po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej dokonał wyboru oferty: Fundacji HONESTE VIVERE, ul. Amałowicza- Tatara 7, 04-474 Warszawa.