Powiat Obornicki przy udziale Gminy Oborniki, Gminy Rogoźno, Gminy Ryczywół zaprasza do udziału w programie usuwania wyrobów zawierających azbest w 2024 r.

Wniosek można składać w Urzędach Gmin powiatu obornickiego właściwej dla położenia nieruchomości objętej wnioskiem.

Do wniosku o udział w Programie należy załączyć:

1. Dokumenty wymagane przepisami prawa budowlanego dotyczące:

  • WARIANT: demontaż wyrobów, zapakowanie, transport i unieszkodliwienie:
  • zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia bez wniesienia sprzeciwu (więcej informacji zgłoszenie robót budowlanych lub  zgłoszenie rozbiórki ), lub
  • pozwolenie na budowę/rozbiórkę (więcej informacji pozwolenie na budowę lub pozwolenie na rozbiórkę) lub
  • informację z Wydziału Budownictwa i Środowiska – Referat Architektury i Budownictwa o braku konieczności uzyskania pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia planowanych robót budowlanych,

    WARIANT: odbiór odpadów zawierających azbest wcześniej zdemontowanych lub zgromadzonych na nieruchomości, zapakowanie, transport i unieszkodliwienie:

  • oświadczenie o zgodności z przepisami prawa budowlanego, według wzoru określonego w ZAŁĄCZNIKU NR 4 do Regulaminu
  1. Zgodę właściciela/współwłaścicieli/użytkownika wieczystego/współużytkowników wieczystych na realizację zadania, według wzoru określonego w ZAŁĄCZNIKU NR 2 do Regulaminu;
  2. Wypełniony formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę w odniesieniu do pomocy de minimis, według wzoru określonego w ZAŁĄCZNIKU NR 3 do Regulaminu – w przypadku wnioskodawców prowadzących działalność związaną z produkcją, przetwarzaniem i obrotem produktami rolnymi;
  3. pełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika wraz z opłatą skarbową jeśli wymagana.

Szczegółowe informacje dotyczące ogólnych zasad zawarte są w załączniku do Uchwały Zarządu Powiatu Obornickiego Nr 755/23 z dnia 21 listopada 2023 roku (więcej informacji regulamin).

Wnioski, formularze oraz dodatkowe informacje związane z programem dostępne są [TUTAJ]

Powiat Obornicki pokrywa 100% kosztów związanych z usunięciem wyrobów zawierających azbest (demontaż, odbiór, transport oraz unieszkodliwienie). Wnioskodawca w trakcie ogłoszonego naboru może złożyć tylko jeden wniosek. Finansowanie nie obejmuje pokrycia kosztów związanych z zakupem i montażem wyrobów zastępujących wyroby z azbestu.

Termin składania wniosków do urzędów gmin od 27 listopada 2023 r. do  28 czerwca 2024 r.

 

Wspomaganie edukacji ekologicznej w zakresie szkodliwości azbestu poprzez działania podnoszące świadomość ekologiczną społeczeństwa
(wydanie publikacji i produkcja audycji radiowej) dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.