Przypominamy, ze 29 lipca 2022 r. mija termin składania wniosków do urzędów gmin na usuwanie wyrobów zawierających azbest.

Wniosek można składać w urzędach Gmin powiatu obornickiego właściwej dla położenia nieruchomości objętej wnioskiem.

Do wniosku o udział w Programie należy załączyć:

 1. Dokumenty wymagane przepisami prawa budowlanego dotyczące:
  demontażu wyrobów, zapakowania, transportu i unieszkodliwienia:
 • zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia bez wniesienia sprzeciwu (więcej informacji zgłoszenie robót budowlanych lub  zgłoszenie rozbiórki ), lub
 • pozwolenie na budowę/rozbiórkę (więcej informacji pozwolenie na budowę lub pozwolenie na rozbiórkę) lub
 • informację z Wydziału Budownictwa i Środowiska – Referat Architektury i Budownictwa o braku konieczności uzyskania pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia planowanych robót budowlanych,

  → odbioru odpadów zawierających azbest wcześniej zdemontowanych lub zgromadzonych na nieruchomości, zapakowanie, transport i unieszkodliwienie
  :
 • oświadczenie o zgodności z przepisami prawa budowlanego, według wzoru określonego w ZAŁĄCZNIKU NR 4 do Regulaminu
 1. Zgodę właściciela/współwłaścicieli/użytkownika wieczystego/współużytkowników wieczystych na realizację zadania, według wzoru określonego w ZAŁĄCZNIKU NR 2 do Regulaminu;
 2. Wypełniony formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę w odniesieniu do pomocy de minimis, według wzoru określonego w ZAŁĄCZNIKU NR 3 do Regulaminu – w przypadku wnioskodawców prowadzących działalność związaną z produkcją, przetwarzaniem i obrotem produktami rolnymi;
 3. pełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika wraz z opłatą skarbową jeśli wymagana.

Szczegółowe informacje dotyczące ogólnych zasad zawarte są w załączniku do Uchwały Zarządu Powiatu Obornickiego Nr 424/21 z dnia 16 grudnia 2021 roku (więcej informacji – regulamin).

Powiat Obornicki pokrywa 100% kosztów związanych z usunięciem wyrobów zawierających azbest (demontaż, odbiór, transport oraz unieszkodliwienie). Wnioskodawca w trakcie ogłoszonego naboru może złożyć tylko jeden wniosek. Finansowanie nie obejmuje pokrycia kosztów związanych z zakupem i montażem wyrobów zastępujących wyroby z azbestu.

Wniosek u udział w Programie usuwania wyrobów zawierających azbest należy złożyć we właściwej Gminie na formularzu stanowiącym załącznik do Regulaminu – ZAŁĄCZNIK NR 1.

W przypadku współwłasności/współużytkowaniu wieczystym nieruchomości zgłaszanej do Programu – obowiązkowo należy wypełnić formularz zgody współwłaścicieli/współużytkowników wieczystych – ZAŁĄCZNIK NR 2.

W przypadku wnioskodawców zajmujących się produkcją, przetwarzaniem i obrotem produktami rolnymi – obowiązkowo należy wypełnić formularz informacyjny o pomocy de minimis – ZAŁĄCZNIK NR 3.

W przypadku wniosków dotyczących tylko odbioru odpadów zawierających azbest wcześniej zdemontowanych lub zgromadzonych na nieruchomości, zapakowanie, transport i unieszkodliwienie – ZAŁĄCZNIK NR 4.

Planowany termin realizacji zadania STYCZEŃ-WRZESIEŃ 2022 r.