Powiat Obornicki ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnej od obciążeń i zobowiązań nieruchomości – samodzielnego lokalu mieszkalnego – oznaczonego identyfikatorem
nr 301601_5.0020.214/1.1_BUD.8_LOK, położonego w budynku wielorodzinnym nr 30, pobudowanym na działce nr 214/1 obrębu Objezierze (gm. Oborniki)
o pow. 0,2268 ha, dla której Sąd Rejonowy w Obornikach prowadzi księgę wieczystą nr PO1O/00018089/9 z wpisem prawa własności na rzecz Powiatu Obornickiego, którego odrębna własność zostanie ustanowiona przy sprzedaży wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, z jakim związany będzie lokal na skutek wyodrębnienia.

Ustala się cenę wywoławczą nieruchomości opisanej w wysokości 110.000,00 zł netto. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.), przedmiot przetargu jest zwolniony z podatku VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 17.04.2023 r. o godz. 1000 w Starostwie Powiatowym w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a, sala sesyjna (na parterze budynku).

 

AKTUALIZACJA [24.04.2023]