20 tys. zł wyniosła dotacja celowa, udzielona przez Powiat Obornicki Gminnej Spółce Wodno-Melioracyjnej w Rogoźnie. Środki te zostaną przeznaczone na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na obszarze działania spółki.

W Powiecie Obornickim z punktu widzenia rolnictwa występują niezbyt korzystne uwarunkowania klimatyczne, hydrologiczne i glebowe. Zabiegów melioracyjnych wymaga większość użytków rolnych. Podstawową metodą zapobiegania lub ograniczania powyższych zjawisk jest racjonalne retencjonowanie wody w okresach suszy i odprowadzenia jej nadmiaru w okresach mokrych. Możliwe jest to dzięki regularnej konserwacji i modernizacji urządzeń wodnych i melioracyjnych.

Zważywszy na powyższe Zarząd Powiatu Obornickiego podjął decyzję o udzieleniu w 2020 r. dotacji rogozińskiej spółce wodnej w wysokości 20 tys. zł.