W czwartek 23 maja o godzinie 13:00 w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Obornikach odbędzie się Pierwsza Sesja VII Kadencji Rady Powiatu Obornickiego. Sesję na żywo można obejrzeć klikając [TUTAJ]

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu I sesji Rady Powiatu.
 4. Informacja o pracy Zarządu i wykonaniu uchwał Rady Powiatu Obornickiego
 5. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Pytania przedstawicieli gmin oraz gości do Zarządu, Rady Powiatu, kierowników jednostek oraz zapytania radnych i kierowników jednostek do przedstawicieli gmin. Pytania do radnych Sejmiku i posłów oraz pytania radnych do kierowników jednostek.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej Statut Powiatu Obornickiego (druk 2 – osoba referująca: Przewodnicząca Rady Powiatu p. Aleksandra Kulupa).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Obornickiego (druk 3 – osoba referująca: Przewodnicząca Rady Powiatu p. Aleksandra Kulupa).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu tajnego głosowania w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Obornickiego (druk 4 – osoba referująca: Przewodnicząca Rady Powiatu p. Aleksandra Kulupa).
 10. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Obornickiego:
  a) zgłaszanie kandydatów na Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Obornickiego,
  b) wybór komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady,
  c) podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania na Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu,
  d)
  przeprowadzenie głosowania (tajnego),
  e) podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego
 11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Finansów Rady Powiatu Obornickiego:
  a) zgłaszanie kandydatów na członków Komisji,
  b) przeprowadzenie głosowania (jawnego),
  c) podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Finansów Rady Powiatu Obornickiego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Powiatu Obornickiego:
  a) zgłaszanie kandydatów na członków Komisji,
  b) przeprowadzenie głosowania (jawnego),
  c) podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Powiatu Obornickiego (druk 8).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Gospodarki i Rozwoju Rady Powiatu Obornickiego:
  a) zgłaszanie kandydatów na członków Komisji,
  b) przeprowadzenie głosowania (jawnego),
  c) podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Gospodarki i Rozwoju Rady Powiatu Obornickiego.
 14. Rozpatrzenie Raportu o stanie Powiatu Obornickiego za 2023 rok:
  a) przedstawienie Raportu o stanie Powiatu Obornickiego za 2023 rok.
  b) debata nad raportem o stanie Powiatu Obornickiego.
 15. Udzielenie wotum zaufania dla Zarządu Powiatu za 2023 rok:
 16. podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Zarządu Powiatu.
 17. Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Obornickiego za 2023 r. i informacja o stanie mienia powiatu obornickiego:
  a) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Obornickiego za 2023 r. i informacja o stanie mienia powiatu obornickiego.
  b) przedstawienie sprawozdania finansowego Powiatu Obornickiego za 2023 r.
  c) przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Obornickiego za 2023 r. 
  d) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu
  e) przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej
  f) dyskusja.
 18. Zatwierdzenie sprawozdań oraz absolutorium dla Zarządu Powiatu:
  a) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Obornickiego za 2023 rok
  b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Obornickiego
 19. Interpelacje i zapytania radnych.
 20. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 21. Wolne wnioski i głosy.
 22. Informacje i komunikaty przewodniczącego Rady.
 23. Zamknięcie II Sesji Rady Powiatu Obornickiego.