Zarząd Powiatu Obornickiego ogłasza nabór na wolne stanowisko kierownicze Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Obornikach. 

Wymagania niezbędne (obligatoryjne):

 • posiadanie wykształcenia wyższego o specjalności z zakresu drogownictwa lub budownictwa,
 • posiadanie co najmniej 5 letniego stażu pracy lub wykonywanie przez co najmniej 5 lat działalności gospodarczej o charakterze  zgodnym z wymaganiami określonym  dla przedmiotowego stanowiska,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • posiadanie nieposzlakowanej opinii,
 • stan zdrowia pozwalający na zajmowane w/w stanowisko,
 • obywatelstwo polskie lub znajomość języka polskiego potwierdzona certyfikatem znajomości języka polskiego,
 • prawo jazdy kategorii „B”.
 1.  

Wymagania dodatkowe (fakultatywne):

 • znajomość problematyki organizacji i zarządzania drogami publicznymi oraz planowania i realizacji procesów inwestycyjnych,
 • znajomość przepisów:

– ustawy o samorządzie powiatowym,
– ustawy o drogach publicznych,
– ustawy o finansach publicznych,
– ustawy – prawo zamówień publicznych,
– aktów wykonawczych do w/w ustaw,

 • umiejętność zarządzania i kierowania zespołami ludzkimi,
 • doświadczenie w pozyskiwaniu środków pozabudżetowych oraz w prowadzeniu  i realizacji projektów unijnych,
 • komunikatywność i zdolność negocjowania,
 • odporność na stres i umiejętność przeciwdziałania oraz rozwiązywania sytuacji konfliktowych,
 • odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole , zaangażowanie , wysoka kultura osobista.      

Zakres obowiązków i odpowiedzialności;

 • podejmowanie  decyzje w sprawach wynikających z pełnienia funkcji Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych, w zakresie  przekazywanym przez Zarząd Powiatu,
 • kierowanie, zarządzanie i administrowanie jednostką organizacyjną  Powiatu Obornickiego  jakim jest Zarząd Dróg Powiatowych w Obornikach zgodnie z obowiązującymi przepisami  i ponoszenie  odpowiedzialności za wyniki tej pracy a w szczególności:
 • pełnienie funkcji pracodawcy wobec zatrudnionych w jednostce pracowników  i wykonywanie wszelkich czynności z zakresu prawa pracy,
 • realizacja zadań z zakresu budowy, modernizacji ,utrzymania i ochrony dróg powiatowych w ramach otrzymanych środków finansowych,
 • kontrolowanie stanu technicznego dróg powiatowych, prowadzenie badań stanu nawierzchni    i urządzeń drogowych,
 • planowanie i realizacja budżetu oraz przygotowywanie sprawozdań z działalności jednostki,
 • przygotowywanie i przeprowadzanie przetargów w ramach ustawy „Prawo zamówień publicznych”,
 • przygotowywanie projektów uchwał pod obrady Zarządu i Rady Powiatu dotyczących dróg powiatowych,
 • zawieranie umów oraz porozumień,
 • koordynowanie działań powiatu w dziedzinie dróg, we współpracy z pozostałymi jednostkami administracji samorządowej i rządowej,
 • występowanie do Starosty Obornickiego z wnioskami w sprawach należących do zakresu działania Zarządu,
 • nadzór nad inwestycjami drogowymi w terenie, kontrola prac  w miejscu ich wykonywania.
 • planowanie i dysponowanie środkami budżetu Zarządu Dróg Powiatowych w Obornikach  w ramach zatwierdzonego  przez planu finansowego,
 • organizacja całokształtu zadań Zarządu Dróg Powiatowych w Obornikach związanych z planowaniem, budową, modernizacją , utrzymaniem i ochroną dróg powiatowych

INFORMACJA O WARUNKACH PRACY NA DANYM  STANOWISKU:

Czas pracy: pełny wymiar czasu pracy.
Miejsce pracy: Zarząd Dróg Powiatowych w Rogoźnie, ul. Rolna 17,

stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, rozmowami telefonicznymi, przemieszczaniem się wewnątrz budynku oraz poza nim. Pomieszczenie biurowe spełniające wymagania przepisów bhp.

Osoba ubiegająca się o pracę obowiązana jest przedłożyć następujące dokumenty na potwierdzenie  wymagań obligatoryjnych  oraz fakultatywnych:

 • list motywacyjny ,
 • życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej ,
 • oryginał kwestionariusza osobowego ( dostępny na bip.oborniki.pl zakładka Oferty pracy),
 • kopie dyplomów  lub świadectw  potwierdzających  wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
 • oświadczenie o tym, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o posiadaniu pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o tym, że stan zdrowia kandydata pozwala na zatrudnienie na wskazanym stanowisku pracy,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych.
 • Prawo jazdy kat. B

Oryginały dokumentów wymienionych w punktach d-e należy przedłożyć do wglądu w rozmowie kwalifikacyjnej.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać na adres Starostwa Powiatowego w Obornikach  ul.11 Listopada 2a w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych  w Obornikach”  (decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego) lub składać w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a, parter w terminie do 07.04.2023  do godz. 15:00                     

Dokumenty, które wpłyną  do Starostwa Powiatowego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

W Biuletynie Informacji Publicznej upowszechniona zostanie lista kandydatów, którzy spełnili określone powyżej wymagania formalne. Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie, miejscu oraz godzinie rozpoczęcia testu wiedzy lub rozmowy kwalifikacyjnej (należy podać numer telefonu). Złożone dokumenty będą odesłane na pisemny wniosek kandydata.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej  Biuletynu Informacji Publicznej oraz tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Obornikach.