Starosta Obornicki uprzejmie informuje, że zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. z 2023 r. poz. 1118), z dniem 01.07.2023 r. stan zagrożenia epidemicznego w Polsce został zniesiony, a w ślad za tym, straciły moc przepisy regulujące procedury administracyjne, które obowiązywały podczas jego trwania.

W związku z powyższym od 01.07.2023 r. obowiązek złożenia zawiadomienia o nabyciu lub zbyciu pojazdu oraz wniosku o rejestrację pojazdu sprowadzonego z Unii Europejskiej,  zachodzi w terminie  30 dni od dnia nabycia lub zbycia pojazdu, a w przypadku pojazdu sprowadzonego, od dnia jego sprowadzenia.

Zgłoszenia nabycia lub zbycia pojazdu można dokonać osobiście w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg, działając przez pełnomocnika, dostarczając dokumenty do Biura Podawczego tut. urzędu, wysyłając listownie za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej z wykorzystaniem platformy e-PUAP/strony www.gov.pl /stronę www.esp.pwpw.pl.

Ważna informacja – ustawowy obowiązek zgłoszenia nabycia i zbycia pojazdu obciąża obie strony transakcji, zarówno nabywcę jak i zbywcę pojazdu (dotyczy sprzedaży, darowizny, zamiany czy nabycia pojazdu w drodze dziedziczenia oraz zwrotnego przeniesienia prawa własności).

Zgodnie z art. 140mb ustawy Prawo o ruchu drogowym niedopełnienie obowiązku rejestracji pojazdu sprowadzonego w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz niezgłoszenie nabycia lub zbycia pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w powyższym terminie, powoduje nałożenie administracyjnej kary pieniężnej w wysokości od 200 do 1000 zł.

 

Ponadto, na uwagę zasługuje również fakt, że od dnia 01.07.2023r. w terminie 60 dni od dnia zniesienia stanu zagrożenia epidemicznego, należy wykonać lub odnowić wszystkie zaległe badania i szkolenia, a terminy ważności niżej wymienionych dokumentów przedłużyć:

  • prawa jazdy,
  • wpisu w prawie jazdy kodu 95,
  • pozwolenia na kierowanie tramwajem,
  • zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne,
  • legitymacji instruktora nauki jazdy,
  • zaświadczenia o wpisie do ewidencji instruktorów techniki jazdy (świadectwa instruktora techniki jazdy).

 

Po przekroczeniu wskazanego terminu, wyżej wymienione uprawnienia automatycznie stracą ważność.

 

Zofia Kotecka

Starosta Obornicki