Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu realizuje program stypendialny dla uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów uczelni publicznych zameldowanych na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego.

Stypendia przyznaje Zarząd Województwa Wielkopolskiego, zaś kandydatów do tego stypendium zgłasza starosta powiatu lub prezydent miasta na prawach powiatu według przynależności kandydata do stypendium do miejsca zamieszkania.

Wszystkie dokumenty, w tym regulamin udzielania stypendiów dla uczniów, wzory wniosków i zobowiązań dostępne są na stronie internetowej Województwa Wielkopolskiego, pod adresem: www.umww.pl w zakładce Urząd→ Departamenty → Departament Edukacji i Nauki→ zakładka Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego  o charakterze socjalnym  

O przyznanie stypendium mogą ubiegać się uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz słuchacze i studenci zameldowani na terenie Województwa Wielkopolskiego, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

 1. uczą się lub studiują w trybie dziennym
 2. osiągają najlepsze wyniki w nauce (zgodnie z regulaminem nie będą rozpatrywane wnioski uczniów, którzy za poprzedni rok nauki uzyskali średnią ocen 4,20 lub niższą oraz słuchaczy i studentów, którzy uzyskali za poprzedni rok nauki średnią 4,00
  lub niższą)
 3. pozostają w trudnych warunkach materialnych (średni miesięczny dochód na 1 osobę nie może przekroczyć 650 zł netto albo 740 zł netto w przypadku osób samotnie wychowujących dzieci)

Do wniosku o stypendium należy dołączyć odpowiednio:

 1. Zaświadczenie ze szkoły lub  uczelni o wysokości średniej ocen w nauce
  za poprzedni rok szkolny/akademicki przez wnioskującego  z wyłączeniem ust. 2 i 3.
 2. Świadectwa  z poprzedniego roku szkolnego (tzn. VIII klasy szkoły podstawowej)
  w przypadku ucznia I roku szkoły ponadpodstawowej.
 3. Świadectwo z poprzedniego roku szkolnego (dot. ostatniej klasy szkoły ponadpodstawowej) w przypadku studenta I roku.
 4. Zaświadczenie ze szkoły/uczelni o obecnym statusie ucznia/słuchacza/studenta, w momencie składania wniosku (dot. 1-3).
 5. Zestawienie potwierdzające status rodziny osoby wnioskującej oraz ich dochody netto osiągnięte za poprzedni rok kalendarzowy wraz z dokumentem poświadczającym o stałym zameldowaniu wszystkich wykazanych w niniejszym zestawieniu osóbzgodnie z Załącznikiem nr 4.
 6. Zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego za poprzedni rok kalendarzowy o wysokości dochodów osiągniętych przez wszystkich pełnoletnich członków rodziny, w tym wnioskującego ucznia/słuchacza/studenta z wyłączeniem osób dot. ust. 7.
 7. Oświadczenie o wysokości dochodu za poprzedni rok kalendarzowy/rozliczeniowy członków wchodzących w skład rodziny wnioskującego w przypadku gdy rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne lub w formie karty podatkowej– zgodnie z Załącznikiem nr 5.
 8. Zaświadczenie o dochodowości gospodarstwa rolnego, działów specjalnych produkcji rolnej z urzędu gminy, miasta i gminy w przypadku gdy dotyczy.
 9. Oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu, który został uzyskany za poprzedni rok kalendarzowy – zgodnie z Załącznikiem nr 6.
 10.  Kserokopia aktu zgonu rodziców w przypadku, gdy wnioskodawca jest sierotą zupełną (oryginał do wglądu).
 11.  Oświadczenie potwierdzające status rodzica samotnie wychowującego dziecko/dzieci – zgodnie z Załącznikiem nr 7.
 12.  Kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności osoby wnioskującej poniżej 16 roku życia z miejskiego/powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (oryginał do wglądu).
 13. Kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności osoby wnioskującej powyżej 16 roku życia, miejskiego/powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności bądź orzecznika ZUS z zaznaczeniem stopnia niepełnosprawności (oryginał do wglądu).
 14.  Kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności gdy w rodzinie wnioskującego jest osoba niepełnosprawna, z miejskiego/powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, bądź od orzecznika ZUS  (oryginał do wglądu).
 15.  Zaświadczenia pozostałych niepełnoletnich członkach rodziny o statusie ucznia
 16.  Zaświadczenia pozostałych osób będących na utrzymaniu rodzica lub opiekuna prawnego, że za poprzedni rok kalendarzowy nie uzyskały dochodów.
 17. Zaświadczenie z ZUS-u o wysokości składki zdrowotnej za poprzedni rok kalendarzowy wszystkich pełnoletnich członków rodziny w tym wnioskującego,
  jeśli osiągnęli dochód w poprzednim roku kalendarzowym.
 18. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną do celów stypendialnych.

Wnioski wraz z odpowiednimi załącznikami, o których wyżej mowa należy składać w Starostwie Powiatowym w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a
(Wydział Edukacji, Sportu i Spraw Obywatelskich, p. 217),  w terminie do:

25 września 2023 r. – uczniowie szkół ponadpodstawowych

20 października 2023 r. – słuchacze i studenci

Uwaga! W przypadku składania dokumentów za pośrednictwem poczty liczy się data wpływu do Starostwa, a nie data stempla pocztowego.

Informacje uzupełniające:

 • w roku szkolnym/akademickim 2022/2023 Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyznał łącznie 2 stypendia dla wnioskodawców z terenu Powiatu Obornickiego;
 • warunkiem otrzymywania stypendium w II okresie/semestrze jest złożenie
  do 20 marca roku następującego po przyznaniu stypendium zaświadczenia o kontynuacji nauki do  Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Wszystkie załączniki i pozostałe informacje dostępne są na stronie bip.powiatobornicki.pl w zakładce: Stypendia Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Informacji osobom zainteresowanym udzielają pracownicy Wydziału Edukacji, Sportu i Spraw Obywatelskich  Starostwa Powiatowego w Obornikach (tel. 61 29 73 104, 61 29 73 142, 61 29 160).