Starosta Obornicki przypomina o obowiązku przedsiębiorców posiadających licencje na transport drogowy lub zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika, wynikającym z art. 7a ust. 8 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 2201),  zgodnie z którym do dnia 31 marca 2023 r. zobowiązani są do przedłożenia organowi wydającymi licencje lub zezwolenie:

  1. oświadczenie o liczbie osób zatrudnionych, w tym osób, o których mowa w pkt 2, na dzień 31 grudnia poprzedniego roku, bez względu na formę zatrudnienia;
  2. informację o średniej arytmetycznej liczby kierowców zatrudnionych, bez względu na formę zatrudnienia, wykonujących operacje transportowe w roku poprzedzającym obowiązek złożenia informacji.

Oświadczenie do pobrania [KLIKNIJ]