Z uwagi na brak uregulowań prawnych dotyczących przedłużenia terminu obowiązku zawiadomienia Starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zarejestrowania pojazdu (niebędącego nowym pojazdem) sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej informujemy, iż od 01.01.2021r. obowiązuje trzydziestodniowy termin na dokonanie wyżej wskazanych czynności. Przypominamy, że nie wypełnienie przedmiotowego obowiązku wiąże się z karą pieniężną, nakładaną w drodze decyzji administracyjnej.

Do dnia 31.12.2020r. obowiązywała TARCZA 2.0, która wydłużała do 180 dni terminy określone w art. 71 ust. 7 i art. 78 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym. W związku z tym pojazdy zarejestrowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które zostały nabyte lub zbyte oraz sprowadzone z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej do 31.12.2020r. zachowują termin 180 dni na dokonanie przedmiotowej czynności.