Dokładnie rok po tym, jak na terenie Obornik rozpoczął swoją działalność pierwszy rodzinny dom dziecka, zawarto kolejną umowę z małżonkami, którzy zdecydowali się tworzyć tę formę rodzinnej pieczy zastępczej.

Jest to rodzina z wieloletnim doświadczeniem. Pierwsze dziecko do pieczy zastępczej przyjęli w roku 2005, a począwszy od roku 2012 pełnili funkcję rodziny zastępczej zawodowej, zapewniając pomoc, wychowanie i ciepły, bezpieczny dom wielu dzieciom, które nie mogły wychowywać się pod opieką własnych rodziców. W chwili obecnej sprawują pieczę zastępczą nad piątką dzieci – informuje Joanna Piasecka – Stabla, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach.

W rodzinnym domu dziecka może wychowywać się jednorazowo nie więcej niż 8 dzieci. Wychowankowie rodzinnej pieczy zastępczej mogą przebywać w  dotychczasowym rodzinnym domu dziecka również po uzyskaniu pełnoletności, jeżeli kontynuują naukę, jednak  nie dłużej niż do ukończenia 25. roku życia. Osoba prowadząca rodzinny dom dziecka otrzymuje świadczenia na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w pieczy zastępczej, a także stałe wynagrodzenie miesięczne z tytułu pełnionej funkcji. Umowa zawierana jest na minimum 5 lat, a prowadzący rodzinny dom dziecka może liczyć na finansowe wsparcie powiatu na pokrycie kosztów utrzymania i eksploatacji domu.