Czwartkowa sesja Rady Powiatu Obornickiego była jedną z najważniejszych w roku, gdyż w jej trakcie Radni pochylili się nad uchwałami, dotyczącymi m.in. przyjęcia raportu o stanie Powiatu Obornickiego, sprawozdania finansowego i wykonania budżetu za 2023 roku, a także głosowali nad udzieleniem absolutorium Zarządowi Powiatu.
 
Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi Powiatu poprzedziło szczegółowe omówienie sprawozdania z wykonania budżetu przez Skarbnika Powiatu Joannę Konieczną oraz odczytanie pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. Następnie Przewodnicząca Rady Powiatu Aleksandra Kulupa odczytała wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium.
Podczas głosowania 16 obecnych na sali Radnych jednogłośnie opowiedziało się za udzieleniem absolutorium dla Zarządu Powiatu z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok.
 
Po głosowaniu Starosta Zofia Kotecka podziękowała Radzie Powiatu oraz pracownikom Starostwa, podkreślając, że jest to sukces będący wynikiem wspólnej i ciężkiej pracy.
W imieniu Zarządu dziękuję wszystkim, którzy ten budżet stworzyli, a następnie go realizowali. Dziękuję całej Radzie, bo cała Rada zagłosowała za udzieleniem absolutorium. Dziękuję Radnym, którzy pracowali z nami w poprzedniej kadencji, jak i nowym osobom, które pozytywnie oceniły naszą pracę w roku ubiegłym – powiedziała Starosta Zofia Kotecka.