Img Carousel 1

Informacja o Sesji Rady Powiatu

W czwartek, 25 lutego 2021r. odbędzie się w trybie zdalnym Sesja Rady Powiatu Obornickiego. Obrady rozpoczną się o godz. 12:00. Sesję na żywo można obejrzeć, klikając [TUTAJ]

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu XXXIII sesji Rady Powiatu.
 4. Informacja o pracy Zarządu i wykonaniu uchwał Rady Powiatu Obornickiego.
 5. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacje przewodniczących komisji o pracach Komisji Rady.
 7. Pytania przedstawicieli gmin oraz gości do Zarządu, Rady Powiatu, kierowników jednostek oraz zapytania radnych i kierowników jednostek do przedstawicieli gmin. Pytania do radnych Sejmiku i posłów oraz pytania radnych do kierowników jednostek.
 8. Sprawozdanie z działalności w 2020:
  1. Komendy Powiatowej Policji
  2. Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej
  3. Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej 
  4. Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej 
  5. Powiatowego Rzecznika Konsumentów 
 9. Informacja o funkcjonowaniu Starostwa Powiatowego w Obornikach w 2020 roku 
 10. Informacja o sprawozdaniu z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Obornicki za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.
 11. Dochody odpowiadające oświatowym jednostkom organizacyjnym Powiatu Obornickiego oraz wydatki wykonane przez te jednostki 
 12. Kwoty dochodów (subwencji oświatowej oraz dochodów z innych źródeł) odpowiadających poszczególnym oświatowym jednostkom organizacyjnym Powiatu Obornickiego oraz wykonanych wydatków tych jednostek w 2020 r.,
 13. Zestawienie kwot różnic pomiędzy dochodami odpowiadającymi poszczególnym oświatowym jednostkom organizacyjnym Powiatu Obornickiego a wydatkami wykonanymi przez te jednostki w latach 2009 – 2020,
 14. Dochody i wydatki wykonane przez Zespół Szkół Specjalnych
  w Kowanówku w latach 2009 – 2020,
 15. Zestawienie porównawcze za lata 2009 – 2015 oraz 2016 – 2020 zmian wysokości kwoty bazowej dla nauczycieli, ustalanej corocznie w ustawie budżetowej na dany rok, ze zmianami standardu finansowego na ucznia, ustalanego corocznie zgodnie z rozporządzeniem w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, wydawanym przez ministra właściwego do spraw oświaty.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie złożenia wniosku o zezwolenie na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w technikum wchodzącym w skład Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Rogoźnie oraz zobowiązania do ponoszenia kosztów kształcenia w tym oddziale przekraczających wydatki bieżące ponoszone na jednego ucznia w pozostałych oddziałach tego technikum 
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach 
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 2021-2034
 20. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji według właściwości
 21. Interpelacje i zapytania radnych.
 22. Wolne głosy i oświadczenia.
 23. Informacje i komunikaty przewodniczącego Rady.
 24. Zamknięcie XXXIV Sesji Rady Powiatu Obornickie