Img Carousel 1

Informacja o Sesji Rady Powiatu

W czwartek, 30 grudnia 2021r. odbędzie się w trybie zdalnym Sesja Rady Powiatu Obornickiego. Obrady rozpoczną się o godz. 12:00. Sesję na żywo można obejrzeć, klikając [TUTAJ]

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.


3. Przyjęcie protokołów z sesji XLIV oraz XLV Rady Powiatu.


4. Informacja o pracy Zarządu i wykonaniu uchwał Rady Powiatu Obornickiego.


5. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.


6. Informacje przewodniczących komisji o pracach Komisji Rady.


7. Pytania przedstawicieli gmin oraz gości do Zarządu, Rady Powiatu, kierowników jednostek oraz zapytania radnych i kierowników jednostek do przedstawicieli gmin. Pytania do radnych Sejmiku i posłów oraz pytania radnych do kierowników jednostek.


8. Rozpatrzenie Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska.


9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia raportu z realizacji „Programu Ochrony

Środowiska dla Powiatu Obornickiego na lata 20192022 z perspektywą na lata 20232026” za okres 2019 2020 r.


10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.


11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 20212034.


12. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 20222034:


a) prezentacja projektu uchwały,


b) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały,


c) dyskusja i zgłaszanie poprawek do projektu uchwały,


d) osowanie nad autopoprawkami Zarządu, wnioskami komisji i poprawkami zgłoszonymi w trakcie sesji,


e) głosowanie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 20222034.

13. Podjęcie uchwały budżetowej Powiatu Obornickiego na 2022 rok:

a) prezentacja projektu uchwały budżetowej,


b) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały,


c) przedstawienie opinii komisji finansów,


d) stanowisko Zarządu Powiatu w sprawie wniosków (opinii) komisji Rady,


e) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,


f) głosowanie nad autopoprawkami Zarządu, wnioskami komisji i poprawkami

zgłoszonymi w trakcie sesji,


g) głosowanie uchwały w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej na 2022 rok.


14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu Obornickiego na 2022 rok.


15. Podjęcie uchwały w sprawie planów pracy komisji Rady Powiatu Obornickiego na rok 2022.


16. Interpelacje i zapytania radnych.


17. Wolne głosy i oświadczenia.


18. Informacje i komunikaty przewodniczącego Rady.


19. Zamknięcie XLVI Sesji Rady Powiatu Obornickiego.