Img Carousel 1

Informacja o Sesji Rady Powiatu

W poniedziałek, 30 sierpnia 2021r. odbędzie się Sesja Rady Powiatu Obornickiego. Obrady rozpoczną się o godz. 12:00. Sesję na żywo można obejrzeć, klikając [TUTAJ]

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów XXXVII oraz XXXVIII sesji Rady Powiatu.
 4. Informacja o pracy Zarządu i wykonaniu uchwał Rady Powiatu Obornickiego.
 5. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacje przewodniczących komisji o pracach Komisji Rady.
 7. Pytania przedstawicieli gmin oraz gości do Zarządu, Rady Powiatu, kierowników jednostek oraz zapytania radnych i kierowników jednostek do przedstawicieli gmin. Pytania do radnych Sejmiku i posłów oraz pytania radnych do kierowników jednostek.
 8. Współpraca Powiatu Obornickiego z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.
 9. Współpraca międzynarodowa Powiatu Obornickiego.
 10. Udział Powiatu w stowarzyszeniach.
 11. Ochrona środowiska i gospodarka odpadami w Powiecie Obornickim.
 12. Przedstawienie sprawozdań z działań podejmowanych przez nadzory wodne
  w Poznaniu, w Obornikach, w Gnieźnie, w Szamotułach oraz w Wągrowcu na terenie Powiatu Obornickiego.
 13. Planowane kierunki kształcenia i przewidywana rekrutacja w szkołach prowadzonych przez Powiat Obornicki w roku szkolnym 2021/2022.
 14. Raport o sytuacji ekonomiczno – finansowej SP ZOZ w Obornikach za rok 2021.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach za rok obrotowy 2020 oraz prognoza na lata 2021-2023.
 16. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Obornickiego za I półrocze 2021 r.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 2021-2034.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XI/83/19 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2020 r. projektu pt.: „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Powiecie Obornickim (V)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczno – Prognostyczne dla projektów w ramach programu Kolej+” w zakresie projektu liniowego pn. „Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków – Rogoźno – Wągrowiec”.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie skargi z dnia 18 maja 2021 roku.
 22. Interpelacje i zapytania radnych.
 23. Wolne głosy i oświadczenia.
 24. Informacje i komunikaty przewodniczącego Rady.
 25. Zamknięcie XL Sesji Rady Powiatu Obornickiego.