We wtorek, 22 czerwca 2021r. odbędzie się Sesja Rady Powiatu Obornickiego. Obrady rozpoczną się o godz. 12:00. Sesję na żywo można obejrzeć, klikając [TUTAJ]

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu XXXVII sesji Rady Powiatu.
 4. Informacja o pracy Zarządu i wykonaniu uchwał Rady Powiatu Obornickiego
 5. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacje przewodniczących komisji o pracach Komisji Rady.
 7. Pytania przedstawicieli gmin oraz gości do Zarządu, Rady Powiatu, kierowników jednostek oraz zapytania radnych i kierowników jednostek do przedstawicieli gmin. Pytania do radnych Sejmiku i posłów oraz pytania radnych do kierowników jednostek.
 8. Sprawozdanie Rady Społecznej SP ZOZ za 2020 rok.
 9. Aktualna sytuacja w zakresie służby zdrowia na terenie Powiatu Obornickiego.
 10. Sprawozdanie finansowe SP ZOZ za 2020 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach za 2020.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 2021-2034.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XI/85/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie zawarcia przez Powiat Obornicki porozumienia z Powiatem Poznańskim, dotyczącego powierzenia Powiatowi Poznańskiemu zadania organizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego, w powiatowych przewozach pasażerskich, zmienionej Uchwałą nr XXIX/165/2020 z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XI/85/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie zawarcia przez Powiat Obornicki porozumienia z Powiatem Poznańskim , dotyczącego powierzenia Powiatowi Poznańskiemu zadania organizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich.
 16. Interpelacje i zapytania radnych.
 17. Wolne głosy i oświadczenia.
 18. Informacje i komunikaty przewodniczącego Rady.
 19. Zamknięcie XXXVIII Sesji Rady Powiatu Obornickiego.