W czwartek, 27 maja 2021r. odbędzie się w trybie zdalnym Sesja Rady Powiatu Obornickiego. Obrady rozpoczną się o godz. 12:00. Sesję na żywo można obejrzeć, klikając [TUTAJ]

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu XXXVI sesji Rady Powiatu.
 4. Informacja o pracy Zarządu i wykonaniu uchwał Rady Powiatu Obornickiego
 5. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacje przewodniczących komisji o pracach Komisji Rady.
 7. Pytania przedstawicieli gmin oraz gości do Zarządu, Rady Powiatu, kierowników jednostek oraz zapytania radnych i kierowników jednostek do przedstawicieli gmin. Pytania do radnych Sejmiku i posłów oraz pytania radnych do kierowników jednostek.
 8. Rozpatrzenie Raportu o stanie Powiatu Obornickiego:
 • przedstawienie Raportu o stanie Powiatu Obornickiego
 • debata nad raportem o stanie Powiatu Obornickiego
 1. Udzielenie wotum zaufania dla Zarządu Powiatu:
 • podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Zarządu Powiatu
 1. Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Obornickiego za 2020 r
 • przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Obornickiego za 2020 r. 
 • przedstawienie sprawozdania finansowego Powiatu Obornickiego za 2020 r. 
 • przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Obornickiego za 2020 r. 
 • przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu 
 • przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej
 1. Zatwierdzenie sprawozdań oraz absolutorium dla Zarządu Powiatu:
 • podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Obornickiego za 2020 rok
 • podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Obornickiego
 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu
  Obornickiego na lata 2021-2034.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Obornicki w 2021.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Wolne głosy i oświadczenia.
 6. Informacje i komunikaty przewodniczącego Rady.
 7. Zamknięcie XXXVII Sesji Rady Powiatu Obornickiego.