W czwartek, 29 kwietnia 2021r. odbędzie się w trybie zdalnym Sesja Rady Powiatu Obornickiego. Obrady rozpoczną się o godz. 12:00. Sesję na żywo można obejrzeć, klikając [TUTAJ]

Porządek posiedzenia:

1. Przedstawienie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu XXXV sesji Rady Powiatu.
3. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
4. Informacja o pracy Zarządu i wykonaniu uchwał Rady Powiatu Obornickiego
5. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
6. Informacje przewodniczących komisji o pracach Komisji Rady.
7. Pytania przedstawicieli gmin oraz gości do Zarządu, Rady Powiatu, kierowników jednostek oraz zapytania radnych i kierowników jednostek do przedstawicieli gmin. Pytania do radnych Sejmiku i posłów oraz pytania radnych do kierowników jednostek.
8. Działalność i finansowanie zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
9. Przedstawienie zasobów pomocy społecznej.
10. Działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wiardunkach.
11. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Obornickiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały LI/272/18 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 27 września 2018 roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2020 r. projektu pt.: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie obornickim (V)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 2021-2034.
15. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia.
16. Interpelacje i zapytania radnych.
17. Wolne głosy i oświadczenia.
18. Informacje i komunikaty przewodniczącego Rady.
19. Zamknięcie XXXVI Sesji Rady Powiatu Obornickiego.