Na postawie art. 5 ust. 1 pkt 2 Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1463 z późn. zm.) informuję, iż zgodnie z art. 13a ust. 1 pkt. 2 ww. ustawy na terenie całego kraju w lasach wszystkich form własności, w tym także w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, rozpoczęło się w 2020 roku wykonywanie – w cyklu 5-letnim (lata 2020-2024), opracowania pod nazwą Wykonywanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020-2021

Celem tego opracowania jest określenie, a następnie monitorowanie stanu lasu oraz tempa i trendu zachodzących w nim zmian. Wyniki inwentaryzacji będą wykorzystywane wyłącznie dla celów statystycznych, które poza dostarczaniem danych o lasach polskich dla sprawozdawczości krajowej i międzynarodowej, banku danych o lasach, będą również służyły formułowaniu, realizacji i oceny polityki leśnej Państwa. Prace w poszczególnych latach 5-letniego cyklu obejmą 20% powierzchni lasów i polegają na pomiarach i obserwacjach na stałych powierzchniach próbnych zakładanych w tzw. traktach rozmieszczonych w sieci 4×4 km.

Z uwagi na powyższe zwracam się do właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa o umożliwienie pracownikom Biura Urządzania lasu i Geodezji Leśnej w Warszawie  z oddziałem w Poznaniu, wstępu na teren lasu i założenia w nich powierzchni próbnych na tych powierzchniach według zasad określonych w Instrukcji wykonywania wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu zatwierdzonej przez Ministra Środowiska w kwietniu 2020 roku, a następnie dokonywania cyklicznych pomiarów na tych powierzchniach.

                                                                                                                                                                                                  Starosta Obornicki
                                                                                                                                                                                                      Zofia Kotecka