Powiat Obornicki otrzymał w ramach Projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” grant w kwocie 115.965,00 zł. na wsparcie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach oraz  Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wiardunkach. Celem projektu jest zapobieganie i łagodzenie skutków epidemii COVID-19 poprzez wsparcie podmiotów w obszarze pomocy i integracji społecznej oraz pieczy zastępczej w Wielkopolsce.

Grant może zostać przeznaczony na m.in. na dodatki do wynagrodzeń dla asystentów rodziny, pracowników socjalnych, opiekunek środowiskowych, którzy faktycznie wykonują pracę w bezpośrednim kontakcie z osobami i rodzinami pieczy zastępczej, w ich środowisku domowym. Ze środków można też sfinansować zakup testów na obecność COVID-19 czy doposażyć stanowiska pracy w środki ochrony indywidualnej.

Więcej informacji na temat programu można znaleźć [TUTAJ]

Projekt „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.