Podczas ostatniej w 2022 roku Sesji Rady Powiatu Obornickiego, która odbyła się 29 grudnia Radni uchwalili Budżet na 2023 rok. Projekt planu finansowego Powiatu, który został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową oraz Komisję Finansów Rady Powiatu przedstawiła i omówiła Skarbnik Joanna Konieczna. W głosowaniu, w którym udział wzięło 17 radnych, za przyjęciem uchwały budżetowej zagłosowało 15 przy 2 głosach przeciw.

W 2023 roku dochody powiatowego samorządu wyniosą 82.800.155,13 zł , zaś wydatki 95.717.205,13 zł. Na zadania inwestycyjne ponownie przeznaczono ponad 30 proc.  sumy wszystkich wydatków, tj. 29.531.620,90 zł z czego 23.948.171,65 zł pochłoną zadania związane z poprawą infrastruktury drogowej.


 

BUDŻET POWIATU OBORNICKIEGO NA 2023 ROK

 

• DOCHODY POWIATU OBORNICKIEGO NA 2023 ROK •

Dochody Powiatu w roku 2023 zaplanowane zostały w wysokości 82.800.155,13 zł. Na kwotę tę składają się:

Dotacje (budżet państwa) 7 638 981,00 zł
Subwencje 32 969 594,00 zł
Udziały w podatkach PIT i CIT  14 835 791,00 zł
Pozostałe dochody zewnętrzne 21 218 797,92 zł
Dochody własne 3 780 845,90 zł
Środki unijne 2 356 145,31 zł

 

• WYDATKI POWIATU OBORNICKIEGO NA 2023 ROK • 

 

Planowane wydatki wynosić będą 95.717.205,13 zł. Wydatki inwestycyjne (majątkowe) stanowić będą ponad 30 proc. wszystkich wydatków, co daje kwotę 29.531.620,90 zł.


•  WYDATKI MAJĄTKOWE POWIATU OBORNICKIEGO NA 2023 ROK •

Największą część zadań inwestycyjnych stanowić będą te, związane z poprawą jakości infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa. Na ten cel przeznaczonych zostanie 23.948.171,65 zł. Na liście zaplanowanych inwestycji znalazły się:
– rozbudowa drogi powiatowej nr 2055P Kowalewko-Wargowo (10.676.425,54 zł)
– rozbudowa drogi powiatowej 2019P Gorzewo-Ryczywół (8.333.894,11 zł)
– przebudowa mostu JNI 35000753 w ciągu drogi powiatowej nr 1847P na rzece Kończak (2.214.852,00 zł)
– budowa drogi rowerowej od DK 11 do ul. Objezierskiej w Obornikach, w ciągu drogi powiatowej nr 2052P (1.031.000,00 zł)
– rozbudowa drogi powiatowej 2029P Rogoźno-Murowana Goślina (712.000,00 zł)
– modernizacja infrastruktury drogowej w Powiecie (480.000,00 zł)
– rozbudowa drogi powiatowej nr 2048P Chrustowo-Górka-Lulin (300.000,00 zł)
– przebudowa drogi powiatowej nr 2041P w Obornikach w ciągu ulic: Czarnkowska, Rynek, Powstańców Wielkopolskich w Obornikach (100.000,00 zł)
– poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na przejściach przy drogach powiatowych (100.000,00 zł)

Oprócz tego Powiat Obornicki przekaże też 29.640,00 zł na rewitalizację kolejową ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych Czarnków-Rogoźno-Wągrowiec.

Na zadania związane z oświatą i infrastrukturą oświatową przeznaczonych zostało 3.046.210, 75 zł. Obejmują one termomodernizację budynków Zespołu Szkół Specjalnych w Kowanówku, internatu Zespołu Szkół w Objezierzu oraz wymianę instalacji elektrycznej w Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Wyspiańskiego w Obornikach i wymianę okien w Zespole Szkół im. H. Cegielskiego w Rogoźnie. 

W 2023 roku Powiat Obornicki przeznaczy 1.532.198,50 zł na przebudowę części budynku Starostwa na cele Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz 100.000,00 zł na dostosowanie urzędu do przepisów przeciwpożarowych i wymogów dla osób niepełnosprawnych. 245.400,00 zł zaplanowano na modernizację urządzeń informatycznych i zakup oprogramowania.

Z kolei 500.000,00 zł zostanie przeznaczonych na budowę nowego budynku warsztatowego i przebudowę części budynku Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Obornikach.

Pozostałe środki w wysokości 130.000,00 zł przeznaczone zostaną na zakup autobusu dla osób niepełnosprawnych dla WTZ Wiardunki.


• ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU OBORNICKIEGO NA 2023 ROK •

Ponad połowa środków przeznaczonych przez Powiat na inwestycję pochodzi z pozyskanych dofinansowań – z Rządowego Funduszu Polski Ład 15.143.197,92 zł oaz środków unijnych 2.149.248,12 zł. Udział własny powiatu wyniósł 8.089174,86 zł. Pozostałą część stanowią środki z budżetu państwa przekazane przez Wojewodę 1.170.000 zł oraz dotacje przekazane przez gminy 2.980.000 zł.