W czwartek Radni Rady Powiatu Obornickiego już po raz drugi obradowali w trybie zdalnym. Sesja ta była jedną z najważniejszych w roku, gdyż w jej trakcie Radni pochylili się nad uchwałami, dotyczącymi przyjęcia sprawozdania finansowego i wykonania budżetu za 2019 roku, a także głosowali nad udzieleniem absolutorium Zarządowi Powiatu.

Głosowania poprzedziło omówienie sprawozdania z wykonania budżetu przez Skarbnika Powiatu Joannę Konieczną oraz odczytanie pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. Po przedstawieniu przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Przemysława Szramę wniosku o udzielenie absolutorium, głos zabrali radni, którzy wyrazili uznanie dla działań Zarządu i podziękowali za wykonanie ubiegłorocznego budżetu.

W imieniu naszego klubu dziękuję, że realizowane są kolejne inwestycje, że staramy się zapewnić godziwą edukacje w szkołach i godziwy pobyt pacjentów w Szpitalu Powiatowym, oraz że realizujemy tak liczne inicjatywy, a z zadań nałożonych na nas jako samorząd powiatowy wywiązujemy się z takim zaangażowaniem – mówił radny Błażej Cisowski.  

Jako klub Blok Koalicyjny zdecydowaliśmy bez żadnych wątpliwości zagłosować za udzieleniem absolutorium, wyrażając uznanie dla Zarządu Powiatu, a także dla wszystkich radnych i pracowników Starostwa, ponieważ realizacja budżetu to wspólne dzieło – dodała Przewodnicząca Rady Powiatu, Renata Tomaszewska.

Podczas głosowania 14 radnych opowiedziało się za udzieleniem absolutorium Zarządowi Powiatu przy 1 głosie przeciw.

Dziękuję wszystkim za miłe słowa. Ja swoje podziękowania kieruję w stronę członków Zarządu, wszystkich radnych, ale też pani Skarbnik, która ma wielki udział w wykonaniu tego budżetu – powiedziała Starosta Zofia Kotecka.