Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Get Adobe Flash player
Powiększ/pomniejsz
Zoom in Regular Zoom out
Menu
Pogoda
Oborniki
19 sierpnia 2019
Mgła
16°C
odczuwalna: 16°C
wilgotność: 100%
prędkość wiatru: 4 km/h SSW
Prognoza 20 sierpnia 2019
dzień
Przeważnie pochmurnie
25°C
noc
Pochmurnie
13°C
Prognoza 21 sierpnia 2019
dzień
Przeważnie pochmurnie
23°C
noc
Częściowo pochmurno
11°C
 WPROWADZENIE

Informacja o realizacji Planu Strategicznego Rozwoju
Społeczno-Gospodarczego i Planów Operacyjnych
Rada Powiatu Obornickiego uchwaliła Plan Strategicznego Rozwoju Społeczno – Gospodarczego na lata 2001 – 2010, (Uchwała Nr XXVI/126/2000 z dnia 14.11.00). Uchwalono także poszczególne plany operacyjne:
 • PLAN GOSPODARKI ODPADAMI – Uchwała Nr XXXII/158/01 z dnia 29.05.01
 • PLAN ZABEZPIECZENIA MEDYCZNYCH DZIAŁAŃ RATUNKOWYCH – Uchwała Nr XXXIV/174/01 z dnia 28.08.01
 • PLAN ZDROWEGO TRYBU ŻYCIA – Uchwała Nr XXXIV/174/01 z dnia 28.08.01
 • PLAN AKTYWIZACJI TURYSTYCZNEJ – Uchwała Nr XXXIV/173/2001 z dnia 28.08.01

PLAN STRATEGICZNEGO ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODRCZEGO

MISJA POWIATU:

Powiat Obornicki to silny i dobrze zorganizowany obszar gospodarczy
o znakomitych warunkach zamieszkania, wypoczynku i rekreacji.

Wariant rozwoju

DWA priorytety mają następującą treść: • „Stworzyć warunki dla powstania i rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości, w tym rozwoju przetwórstwa rolno-spożywczego.
 • „Zapewnić mieszkańcom warunki do podwyższania jakości życia poprzez poprawę atrakcyjności miejsc nauki, pracy, zamieszkania, opieki zdrowotnej, turystyki, rekreacji i wypoczynku.
SPOŚRÓD celów niezbędnych i pierwszorzędnych, są realizowane następujące zagadnienia:
1. Podjąć działania w kierunku racjonalnego wykorzystania bazy edukacyjnej oraz kształcenia zgodnie z wymogami i zapotrzebowaniem nowoczesnej gospodarki.
2. Podjąć działania w zakresie pełnej i skoordynowanej promocji powiatu.
3. Wykorzystać bliskość aglomeracji poznańskiej dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw oraz specjalistycznych usług.
4. Podjąć działania w kierunku budowy i modernizacji sieci drogowej w powiecie
5. Stworzyć warunki do wykorzystania bogactwa środowiska naturalnego i położenia geograficznego.
6. Stworzyć warunki do inwestowania na terenie powiatu w mieszkalnictwo i działalność gospodarczą z uwzględnieniem korelacji gospodarki z ekologią.
7. Podjąć działania dla rozbudowy zaplecza technicznego szpitala i modernizacji wyposażenia.
8. Stworzyć warunki do ochrony zasobów przyrodniczych powiatu.
9. Stworzyć warunki do dalszej aktywności społecznej i gospodarczej.
10. Wykorzystać tereny do stworzenia bazy aktywnego wypoczynku na miarę Europy
11. Stworzyć warunki dla młodzieży w celu podjęcia pracy i pozostania w powiecie
12. Stworzyć warunki do restrukturyzacji rolnictwa i tworzenia nowych miejsc pracy na terenach wiejskich.
„Strategia” jako plan długookresowy nie jest przedmiotem bezpośredniej realizacji przez Samorząd powiatowy. Samorząd podejmuje natomiast działania, których celem jest inicjowanie, pomoc i stwarzanie warunków do realizacji celów strategicznych. Praktycznym realizatorem (a także beneficjentem) są podmioty działające na terenie powiatu. Zakres działań samorządu jest ograniczony formalno-prawnie, (działalność gospodarcza), ale przede wszystkim możliwościami budżetowymi. Większość zadań jest aktualnie realizowana, w praktyce bez angażowania środków budżetowych powiatu.


W ramach poszczególnych planów operacyjnych są realizowane następujące cele niezbędne i pierwszoplanowe:
 • PLAN GOSPODARKI ODPADAMI => 5, 6, 8 oraz pośrednio 1
 • PLAN ZABEZPIECZENIA MEDYCZNYCH DZIAŁAŃ RATUNKOWYCH => 7, 9 oraz pośrednio 11
 • PLAN ZDROWEGO TRYBU ŻYCIA => 2, 9, oraz pośrednio 5
 • PLAN AKTYWIZACJI TURYSTYCZNEJ => 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12 oraz pośrednio 6
Ponadto prowadzone są działania nie ujęte w specjalnych planach operacyjnych jak:
 • budowa i modernizacja dróg => 4
 • zmiany w funkcjonowaniu placówek oświatowych => 1
 • powołanie Społecznych Straży Rybackich i Społecznych Opiekunów Przyrody => 8
 • nawiązywanie współpracy zagranicznej oraz pomoc w tworzeniu organizacji pozarządowych => 9
Największy zakres realizacji celów strategicznych obejmuje Plan Aktywizacji Turystycznej. Większość podejmowanych działań koncentruje się na realizacji celów krótkookresowych zawartych w tym planie.
Tempo realizacji strategii oraz planów operacyjnych zależy także od wysokości środków finansowych, które samorząd może przeznaczyć na ich realizację. Do chwili obecnej w budżecie powiatu nie ma specjalnych środków przeznaczonych na realizację celów ujętych w strategii. W większości przypadków nie jest to potrzebne, ani nie jest to możliwe.

Samorząd powiatowy realizuje cele określone w strategii.
Efekty tych działań w większości nie zależą od samorządu.
Uchwalone plany operacyjne całkowicie wypełniają obszar wymaganych działań.
Wykonywane działania logistyczne są racjonalne i efektywne.
Zaangażowanie sił i środków powiatu jest adekwatne w stosunku do możliwości.

Powyższe wnioski zostały zaakceptowane przez Radę Powiatu w 2002 roku przy bieżącej ocenie realizacji zadań strategicznych.
Skrót planu rozwoju społeczno-gospodarczego pod hasłem „strategia” jest ogólnie dostępny na stronach internetowych powiatu: www.powiatobornicki.pl

 

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI

Zgodnie z tym planem są realizowane wydatki z funduszu celowego – Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pierwotnie określony zakres jako wspieranie samorządów gminnych w zakresie gospodarki odpadami stałymi został rozszerzony o możliwość finansowania działań edukacyjnych i szkoleniowych. Ze środków tego funduszu można także wspierać finansowo działania zmierzające do zmiany rodzaju paliw (gaz LGP) w pojazdach, modernizacji ogrzewania obiektów użyteczności publicznej oraz docieplanie budynków. Te dwa ostatnie kierunki wydatków były w ubiegłym roku wykorzystane dla poprawy warunków eksploatacji w SP ZOZ tzn. w szpitalu powiatowym.
PLAN ZABEZPIECZENIA MEDYCZNYCH DZIAŁAŃ RATUNKOWYCHW ramach realizacji tego planu zostało uruchomione od października 2001 POWIATOWE CENTRUM POWIADAMIANIA RATUNKOWEGO. Pomimo wstrzymania realizacji ogólnopolskiego programu ratownictwa medycznego – zintegrowane służby ratownicze (wzywane poprzez numer telefonu 112) funkcjonują bez zastrzeżeń. Wysiłkiem finansowym samorządów gminnych i powiatowego zakupiono nowoczesny ambulans, a w ramach realizacji planów wojewódzkich są dokonywane drobne modernizacje Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. W roku ubiegłym powiat otrzymał drugi ambulans zakupiony ze środków centralnych. Kontrakty z Wielkopolską Regionalną Kasą Chorych niestety nie uwzględniają sytuacji funkcjonowania zintegrowanych służb obsługiwanych przez SP ZOZ w Obornikach. Większość zdarzeń wymagających interwencji PCPR dotyczy osób nie będących mieszkańcami powiatu – stąd konieczne jest szybkie uruchomienie programu ratownictwa medycznego i zapewnienie właściwego finansowania tej działalności.
PLAN ZDROWEGO TRYBU ŻYCIAPlan został przygotowany, aby umożliwić wykorzystanie środków z Narodowego Programu Zdrowia. Ten program profilaktyki zdrowotnej, na realizację którego miało być przeznaczone 5% składek zdrowotnych od dwóch lat nie jest realizowany. Główny kierunek wydatków w zakresie profilaktyki zdrowotnej – zgodnie z planem ma być przeznaczony na współfinansowanie aktywizacji ruchowej mieszkańców. Realizatorem programu miały być organizacje pozarządowe oraz instytucje kulturalno-sportowe na terenie powiatu.
Z uwagi na wstrzymanie finansowania z NPZ kontrowersyjne jest przeznaczanie środków na ten cel wyłącznie z budżetu powiatu.


PLAN AKTYWIZACJI TURYSTYCZNEJ

Plan składa się z trzech części:

1. Wstęp – zawiera podstawowe informacje o produkcie turystycznym, markach turystyki i turystyce w Polsce. Jest to skrótowa forma podstaw teoretyczno – prawnych z dziedziny turystyki, niezbędna dla poznania zagadnień w tej branży gospodarki narodowej.
2. Aktualny stan – opisuje walory środowiska naturalnego powiatu, atrakcje turystyczne, bazę turystyczną oraz oferty turystyczne. Rezerwaty przyrody, parki, pomniki, jeziora, rzeki oraz obiekty architektury w połączeniu z bogactwem tradycji niematerialnych gwarantują, że turystyka może stać się czynnikiem odrodzenia gospodarczego powiatu.
3. Planowane działania – to siedem kierunków równoległych przedsięwzięć logistycznych zakończonych utworzeniem podmiotu, który byłby koordynatorem i realizatorem zadań z zakresu turystyki.

Plan Aktywizacji Turystycznej jest „przepisem na wędkę”. Realizacja jego przepisu zależy od zainteresowanych podmiotów zarówno tych aktualnie działających w branży turystycznej jak i tych, które planują taką działalność. Zakres realizacji „przepisu” zależy od wielu czynników takich jak: możliwości finansowe podmiotów, aktualna sytuacja rynkowa i zakres pomocy ze strony administracji.
Dodatkowym elementem wspomagającym realizację planu jest możliwość uzyskania pomocy finansowej ze środków pomocowych. Środki te mogą jednak uzyskać wyłącznie organizacje pozarządowe i to tylko na rozwój (a nie tworzenie) turystyki. Pośrednikiem w korzystaniu z środków centralnych jest Polska Organizacja Turystyczna. Trwają przygotowania do utworzenia regionalnej organizacji turystycznej tzn. Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej. Powiat Obornicki wstępnie wyraził chęć przystąpienia do takiej organizacji jako członek założyciel. Organizacja jako stowarzyszenia osób prawnych jest tworzona na szczeblu Urzędu Marszałkowskiego. Do najważniejszych celów WOT można zaliczyć: działanie na rzecz poprawy infrastruktury turystycznej, doskonalenie kadr turystycznych, koordynacja działań promocyjnych, działanie na rzecz wzrostu dochodów z turystyki oraz współpraca z lokalnymi organizacjami turystycznymi. W chwili obecnej na terenie powiatu nie ma „klasycznych” lokalnych organizacji turystycznych, chociaż niektóre ze stowarzyszeń realizują podobne cele. Plan Aktywizacji Turystycznej zakładał utworzenie takiej organizacji jako „Fundacji BIAŁY KRUK”. Projekt statutu stanowi załącznik planu. Obecnie działania legislacyjne z zakresu tworzenia w Polsce organizacji „non-profit” stworzą dodatkową formą prawną dla tego typy działalności obok stowarzyszeń i fundacji.

Zaplanowane działania

 1. PROMOCJA TURYSTYKI i REGIONU

  Zakładano wspólną promocję powiatu i turystyki. Przewidywano łączenie działań administracji, podmiotów gospodarczych z branży oraz organizacji pozarządowych.
 2. PROJEKTY GRAFICZNE

  Jednolite projekty graficzne z przykładami folderów oraz grafiki multimedialnej zostały przygotowane na etapie planu. Przewidywano ich modyfikację i przystosowanie do bieżących potrzeb.
 3. KOORDYNATOR

  Planowano zatrudnienie osoby z odpowiednim wykształceniem w celu kontynuowania prac nad planem i tworzenia zespołu roboczego.
 4. PROJEKTY OFERT

  Przewidywano, że konkretnym efektem pracy koordynatora oraz zespołu roboczego, będą oferty turystyczne możliwe do realizacji przez podmioty z branży turystycznej na terenie powiatu.
 5. SZKOLENIA i WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

  Zakładano pomoc w organizacji specjalistycznych szkoleń przeznaczonych dla podmiotów z branży w pierwszej kolejności dla prowadzących agrogospodarstwa i hodowców koni. Planowano także nawiązanie współpracy z podobnymi podmiotami działającymi na terenie zaprzyjaźnionego powiatu w Niemczech.
 6. AKTUALIZACJA INFORMACJI

  Przewidywano aktualizację informacji o walorach środowiska i możliwościach bazy jako stałe zadanie dla koordynatora planu. Zakładano także monitorowanie i katalogowanie oczekiwań klientów w tym zakresie.
 7. GRUPA WSPARCIA

  Uznano za niezbędne utworzenie wspólnej dla podmiotów gospodarczych i stowarzyszeń – organizacji pozarządowej – (najlepiej fundacji) jednoczącej wszystkich zainteresowanych rozwojem turystyki i rekreacji na terenie powiatu.
Jednym z ostatnich etapów realizacji Planu Aktywizacji Turystycznej miało być utworzenie CENTRUM INFORMACYJNEGO. Zadaniem centrum, które ma się znajdować w budynku starostwa (obecny punkt recepcyjny) ma być udzielanie informacji wszystkim zainteresowanym we wszystkich możliwych formach.

Realizacja

Zakres promocji turystyki i promocji regionu zależy w głównej mierze od wysokości środków finansowych. Z uwagi na brak możliwości dysponowania przez administrację samorządową wydzielonymi środkami na ten cel zadanie to jest realizowane w ograniczonym zakresie. Ogłoszenia prasowe w trakcie imprez turystycznych w Poznaniu (TOURSALON) oraz informacja internetowa to jak do tej pory – jedyne formy realizacji tego kierunku planowanych działań.
Polska Organizacja Turystyczna zmodyfikowała preferowane wzory materiałów graficznych, co wymaga odpowiedniej korekty przygotowanych już projektów. Jednolity dla wszystkich polskich materiałów informacyjnych kształt graficzny ogranicza możliwości twórcze lokalnych grafików – jednakże sprzyja jednoznacznej, zewnętrznej identyfikacji Polski jako regionu turystycznego. Dodatkowym utrudnieniem są nie jasne pod względem prawnym kwestie związane z prawem autorskim.
Powołanie koordynatora, najpierw w ramach działalności administracji samorządowej jest obecnie ograniczone koniecznością oszczędności wydatków w zakresie działalności Starostwa Powiatowego. Podejmowane są próby realizacji działań z tego zakresu bez angażowania środków budżetowych Powiatu Obornickiego. W celu utworzenia zespołu roboczego prowadzone są działania informacyjne wśród podmiotów działających w branży.
Przygotowanie ofert wymaga ścisłej współpracy administracji i zorganizowanych podmiotów gospodarczych. Z uwagi na brak lokalnego partnera w podejmowaniu pełnego zakresu tych działań projekty ofert są przygotowywane we współpracy z osobami fizycznymi (ścieżki rowerowe) oraz z przedstawicielami organizacji ogólnopolskich takich jak PTTK (w zakresie szlaków pieszych i wodnych). Chęć współpracy deklaruje w tym zakresie administracja państwowa (Nadleśnictwa – Lasy Państwowe).
W zakresie szkoleń i wymiany doświadczeń zawarto umowę z Wyższą Pomorską Szkołą Turystyki i Hotelarstwa w Bydgoszczy. Uczelnia deklaruje pomoc w kształceniu młodzieży z zakresu organizacji turystyki i obsługi ruchu turystycznego oraz współpracę ze szkołami dla których Powiat Obornicki jest organem prowadzącym. Współpraca ma także obejmować inne pokrewne dziedziny jak: dokształcanie osób prowadzących już działalność w branży turystycznej, monitorowanie i korygowanie realizacji Planu Aktywizacji Turystycznej, pomoc w przygotowaniu ofert turystycznych i profesjonalnej, wzajemnej promocji, a także propozycje w dziedzinie usprawnienia przepływu informacji na terenie powiatu.
Możliwość szkolenia i wymiany doświadczeń istnieje także w ramach współpracy z zaprzyjaźnionym powiatem Lüchow-Dannenberg. W tym wypadku konieczne jest nawiązanie współpracy między wytypowanymi przez administrację samorządową naszych powiatów partnerami z Niemiec i z Polski.
Aktualizacja informacji przebiega aktualnie w ramach bieżącej działalności administracji samorządowej. Dodatkowym, wcześniej nie planowanym działaniem w tym zakresie jest aktualizacja informacji prawnej z uwagi na szereg zmian w ustawodawstwie (Ustawa o usługach turystycznych).
Grupa wsparcia tzn. osoby fizyczne lub prawne zorganizowane w organizację pozarządową są partnerem samorządu w realizacji Planu Aktywizacji Turystycznej. Trwają działania mające na celu utworzenie takiej grupy spośród osób skupionych w Stowarzyszeniu Nad Wartą, Wełna i Flintą. W trakcie licznych spotkań z przedstawicielami osób działających w branży turystycznej zmieniono nieco koncepcję. Punktem wyjścia było założenie, że Plan Aktywizacji Turystycznej będący niewątpliwie planem gospodarczym, powinien być realizowany przez osoby prowadzące działalność gospodarczą. Podmiotów działających w branży turystycznej jak do tej pory nie jest dużo, a ich zainteresowanie wspólnym działaniem niewielkie. Powstała więc koncepcja rozszerzenia zakresu działalności planowanego CENTRUM INFORMACYJNEGO o zagadnienia z dziedziny gospodarczej oraz edukacyjnej, pomocy społecznej (wolontariatu) i usługowej.
Wydaje się konieczne włączenie do zagadnień realizowanych przez CENTRUM INFORMACYJNE także problematyki Unii Europejskiej. Kampanie: informacyjna i integracyjna realizowane przez centrum jako „placówkę informacji europejskiej” miałby możliwość uzyskania dofinansowania ze środków pomocowych programu TERAZ INTEGRACJA (PHARE).
Ponadto CENTRUM INFORMACYJNE mogłoby się zajmować działalnością promocyjną powiatu w zakresie walorów turystyczno-krajoznawczych (tak jak przewidywał plan) oraz promocją podmiotów gospodarczych. Promocja ta prowadzona we wszystkich możliwych formach (także internetowej) przy początkowo niewielkiej pomocy organizacyjnej samorządu – mogłaby być źródłem wsparcia finansowego działalności centrum. Takim wsparciem byłaby produkcja i częściowa sprzedaż pamiątek oraz gadżetów dotyczących powiatu. Pomocą w zmniejszeniu kosztów funkcjonowania centrum może być odpłatne świadczenie usług – administracyjno-biurowych i innych. Utworzenie CENTRUM INFORMACYJNEGO powinno zostać poprzedzone zawarciem umowy społecznej, która gwarantowałaby rzetelną wymianę informacji pomiędzy poszczególnymi podmiotami.
Z uwagi na brak na naszym terenie organizacji gospodarczej podjęto działania w celu utworzenia organizacji gospodarczej. Spośród trzech możliwych form prawnych: stowarzyszenie, fundacja lub izba gospodarcza wybrano tę pierwszą formę. Obornickie Towarzystwo Gospodarcze zostało zarejestrowane i prowadzi już działalność informacyjno-edukacyjną. Członkami towarzystwa są także osoby prowadzące działalność w branży turystycznej.
Na rok 2002 i 2003 Starostwo Powiatowe w Obornikach zawarło umowę z Fundacją „Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości” – EURO INFO CENTRUM Kalisz – na realizację zadań samorządu terytorialnego w zakresie współpracy zagranicznej pod kątem integracji europejskiej oraz wspierania lokalnych małych i średnich przedsiębiorstw.
W ramach projektu rządowego „PIERWSZA PRACA” w okresie od lipca do listopada ubiegłego roku realizowano PROGRAM OFF-TUR. Program rozpoczął się tygodniowym szkoleniem przygotowanym przez Wyższą Pomorską Szkołę Turystyki i Hotelarstwa w Ośrodku Regionalnym w Rogoźnie. Uczestniczyło w nim ponad trzydzieści osób prowadzących lub planujących prowadzić działalność w branży turystycznej z terenu powiatu.
Zatrudnione w starostwie absolwentki (5 osób) zrealizowały następujące etapy tego programu:
 • zweryfikowano podstawowe materiały informacyjne dotyczące atrakcji turystycznych oraz bazy i naniesiono poprawki,
 • opracowano materiał opisowy do mapy turystycznej powiatu,
 • dokonano wstępnej analizy materiałów kartograficznych i przygotowano podstawy prawne i merytoryczne do zawarcia umowy dotyczącej wydania mapy,
 • naniesiono na mapy i dokonano opisu 80 km zwyczajowych tras rowerowych wokół Obornik i Rogoźna
 • przygotowano propozycje przebiegu szlaków konnych,
 • przygotowano projekt oznakowania tras pieszych, rowerowych, konnych i kajakowych zgodnie z wymogami UE,
 • dokonano weryfikacji, korekty i koordynowano wydanie mapy turystycznej powiatu,
 • przygotowano materiały do uaktualnienia turystycznej informacji internetowej,
 • nawiązano owocną współpracę z cyklistami TKKF – Sekcją Rowerową HURAGAN, opisano i oznakowano ścieżkę rowerową: OBORNIKI, RUDKI, JARACZ, KOWANÓWKO, OBORNIKI
 • we współpracy z Nadleśnictwem Oborniki przygotowano opisy i znakowanie trasy konnej: ROŻNOWO, ROŻNOWICE, Lasy Rożnowickie

PODSUMOWANIE


Działalność w branży turystycznej jest wolnorynkową działalnością gospodarczą, podlegającą prawom rynku. Oznaki recesji i wyraźny spadek wzrostu gospodarczego są przyczyną słabego rozwoju także turystyki i rekreacji. Usługi tej branży są swego rodzaju odbiorcą tzw. „wtórnego obiegu pieniądza”. Przygotowanie dobrej oferty, logistyczne zgranie wszystkich realizatorów usługi turystycznej oraz zapewnienie jej finansowania to tylko część programu. O powodzeniu przedsięwzięcia decydują jeszcze inne czynniki. Do nich można zaliczyć np. koniunkturę.
W obecnej sytuacji gospodarczej Polski i świata śmiało można powiedzieć, że koniunktura na turystykę nie jest najlepsza. Inwestowanie w tę dziedzinę wiąże się z dużym (za dużym) ryzykiem. Rozwój tej gałęzi gospodarki bardzo silnie zależy od rozwoju innych dziedzin tzw. „pierwotnego obiegu pieniądza”. Nie oznacza to jednak, że należy nic nie robić i czekać na lepsze czasy, na lepszą koniunkturę. Przygotowanie i na ile to możliwe wypróbowanie dobrego planu jest konieczne. Wykorzystanie ewentualnej sposobności rynkowej jest możliwe tylko w przypadku posiadania sprawdzonego i atrakcyjnego pakietu gotowych ofert turystycznych.
Tworzenie i sprawdzanie ofert jest możliwe także na małą skalę. W takiej działalności nie zastąpione są lokalne stowarzyszenia zajmujące się turystyką i rekreacją. Współpraca z osobami, które znają nasz region i z potrzeby serca zajmują się tą działalnością jest kapitałem, którego nie można pominąć.
Stwarzanie możliwości dla rozwoju turystyki jest przedmiotem zainteresowania także innych samorządów gminnych, powiatowych i wojewódzkiego. Gmina Murowana Goślina w porozumieniu z Powiatem Poznańskim oraz instytucjami administracji państwowej prowadzi wykopaliska na wyspie RADZIM. Przy założenie rychłej likwidacji poligonu w Biedrusku, tworzą się warunki dla uruchomienia programu WARTA – jako sobotnio-niedzielnej atrakcji turystycznej, wypoczynku dla mieszkańców aglomeracji poznańskiej.
Rejsy spacerowe Wartą połączone ze zwiedzaniem: grodziska na wyspie Radzim, rezerwatów Słonawy i Dołęga, klasztoru w Bąblinie i bindugi w Kiszewie, rezerwatu DOLINA KOŃCZAKA i Stacji Akademii Rolniczej w Stobnicy, mostu kolejowego w Obrzycku, rezerwatu ŚWIETLISTA DĄBROWA, kończąc zwiedzaniem pałacu Opalińskich w Sierakowie – mogą wkrótce przyczynić się do aktywizacji turystycznej terenów wzdłuż Warty.
W tej perspektywie wydaje się także celowe nawiązanie współpracy z samorządami sąsiadujących z nami gmin i powiatów. Także wiele do życzenia pozostawia poziom współpracy w tym zakresie w ramach naszego powiatu. Gminy Ryczywół i Rogoźno nie opracowały jeszcze swoich planów strategicznego rozwoju społeczno-gospodarczego, nie mają także planów operacyjnych.

WSTĘPProdukt turystyczny


Specyfika rynku turystycznego wynika z cech popytu turystycznego i charakterystycznych właściwości przedmiotu wymiany. Produktem turystycznym jest miejsce w hotelu, zwiedzanie, wycieczka krajoznawcza, impreza folklorystyczna, pobyt w uzdrowisku, …, a więc specyficzny rodzaj usługi.
W praktyce produktem turystycznym jest pakiet składający się z pewnej kompozycji usług, które mogą być realizowane alternatywnie zależnie od wymagań klienta lub sytuacji. Przykładowo produktem turystycznym może być pakiet składający się z usług parkingowych, przejazdu, wyżywienia, wynajęcia urządzeń turystycznych (np. rowerów, kajaków koni…), zwiedzania, noclegu, imprezy towarzyskiej, … itp.
Atrakcyjność produktu wynika z korzyści jakich dostarcza nabywcy. Nabywca oczekuje satysfakcji z dobrze zorganizowanego czasu wypoczynku, przeżyć w obcowaniu z przyrodą, uzyskaniu umiejętności sportowych, … itp.

Produkt turystyczny to pakiet usługzapewniających nabywcy korzyści,
posiadający walory, do nabycia w różnych wariantach z możliwością rozszerzenia

Atrakcyjność produktu wynika także z walorów turystycznych. Można do nich zaliczyć dobra obiektywne: położenie, klimat… ale także wytwory człowieka: muzea, centra rozrywki… Walorami produktu są także wytwory pośrednie: rezerwaty, ogrody zoologiczne.
Nabywca produktu turystycznego oczekuje wysokiej jakości obsługi przy stosunkowo niskich kosztach. Na obsługę składa się nie tylko pakiet usług, ale również ubezpieczenie oraz informacja. Obsługa zapewniająca zaspokojenie podstawowej potrzeby stanowi tzw. produkt rzeczywisty. Należy pamiętać, że nabywca (turysta) chce mieć możliwość korzystania z innych usług i dóbr uznawanych za pożądane, ale nie niezbędne. Ta dodatkowa obsługa jest poszerzeniem produktu turystycznego.
Do produktu turystycznego można także zaliczyć pewne dobra materialne takie jak prospekty, przewodniki, atlasy, upominki. To także sprzęt turystyczny, odzież, obuwie i materiały codziennego użytku (prasa, kosmetyki, napoje, słodycze…)
Właściwością produktu turystycznego jest jego usługowy charakter.

Cechami takiego produktu są:

 • złożoność,
 • komplementarność,
 • jedność procesu wytwarzania, wymiany i konsumpcji,
 • niemożność wytwarzania na zapas,
 • swoisty brak właściciela i rodzaj nieuchwytności,
 • sezonowość.
Z uwagi na powyższe cechy produktu turystycznego nie można zweryfikować póki się go nie kupi i nie skonsumuje.

Popyt i podaż turystyczna

Turystyka jest sferą gospodarki wolnorynkowej. Tak jak wszystkie produkty rynkowe jest poddana prawom popytu i podaży.
O popycie na produkty turystyczne decydują nie tylko ceny produktów i dochody nabywców (konsumentów) ale także specyficzne przyczyny pozaekonomiczne: industrializacja, zanieczyszczenie środowiska, gęstość zaludnienia, cechy osobowości, rozmiar wolnego czasu, moda, tradycje, kultura, zdrowotność, stabilizacja polityczna.

Popyt na produkty turystyczne jest niejednoznaczny
i zależy od wielu czynników

Podaż produktów turystycznych nie jest teoretyczną ilością usług, którą wytwórcy zamierzają zaoferować, ale raczej relacją między ceną, a ilością.
Wielkość podaży w turystyce zależy: • od dostępności czynników wytwórczych (pracy, kapitału, technologii)
 • od zmian produktywności (efektywność zarządzania)
 • od opłacalności wytwarzania innych dóbr i usług.
Klasyfikacja czynników od których zależy podaż produktów turystycznych wynika w znacznej części z aktywności ludzkiej. Aktywność ludzka jest bardzo szerokim pojęciem, trudnym do zdefiniowania, zatem precyzyjne określenie czynników mających wpływ na popyt na produkty turystyczne jest niemożliwe.
Klasyfikacja przemysłu turystycznego zgodnie z ISIC: • Restauracje, kawiarnie i inne miejsca spożywania posiłków i napojów.
 • Hotele, pokoje hotelowe, kempingi i inne miejsca zakwaterowania.
 • Transport lądowy obejmujący: transport kolejowy, miejski, podmiejski, międzymiastowy, inny transport pasażerski i inne usługi do transportu lądowego.
 • Transport wodny, w skład którego wchodzą: transport morski i wód przybrzeżnych oraz transport śródlądowy.
 • Transport powietrzny, powietrzne przewozy transportowe
 • Usługi związane z transportem (parkingowe, myjnie samochodowe, naprawy pojazdów…)
 • Usługi rekreacyjne i kulturowe.
Sektor marketingu jest pomostem łączącym podaż z popytem. W tym sektorze funkcjonują giganci, hurtownicy i detaliści. Zależnie od wielkości oferty – produktu turystycznego jest on oferowany poprzez poszczególnych reprezentantów tego sektora.Polski rynek turystyczny


Ranga rynku turystycznego w Polsce wykazuje dynamiczny wzrost obrotów. Wpływy z turystki stanowią obecnie około 2% PKB. Na świecie dynamika zmian ma tendencję falującą od ujemnej (-5% w roku 1982) do dodatniej (23% w roku 1987). W roku 1997 dynamika zmian była dodatnia i wynosiła prawie 3%.
Polska dysponuje ogromnym potencjałem w zakresie rozwoju rynku turystycznego. O jego wykorzystaniu zdecyduje jakość i wielkość oferty oraz zasobność finansowa klientów tego rynku. Szacuje się, że 80% tego rynku to rynek krajowy.
Już obecnie obserwuje się spadek zainteresowania odwiedzaniem Polski przez turystów zagranicznych. Według prognoz długoterminowych doprowadzi to do zmniejszenia się zarówno liczby turystów jak i wpływów z ich obsługi.
Przyszłością polskiego produktu turystycznego jest klient krajowy
Klienci, zwłaszcza zagraniczni maja bardzo wysokie wymagania co do jakości, których spełnienie wymaga znacznych nakładów finansowych. Analizy wskazują na następujące zadania: • należy podnieść standardy, ustalić klasy, dostosować ceny,
 • pamiętać o konkurencji i możliwości swobodnego kupowania produktów turystycznych poza granicami kraju,
 • poprawiać ogrzewanie i oświetlenie w obiektach,
 • tworzyć bazę w postaci apartamentów i odpowiednim wyżywieniem,
 • na obszarach wypoczynku tworzyć i udostępniać dodatkowe atrakcje rekreacyjne,
 • wiązać wypoczynek urlopowy i turystyczny z zabiegami leczniczymi i sanatoryjnymi.
Realizacja powyższych zadań ma wpływ także na rozwój rynku turystycznego dla klientów krajowych.

Marki turystki

Biorąc pod uwagę popyt i wymagania rozpoznanych już rynków podstawowych, jak również mocne strony i możliwości polskiego potencjalnego produktu turystycznego, zalecona została koncentracja działań w następujących obszarach (wg. zaleceń Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki): • TURYSTYKI BIZNESOWEJ
 • TURYSTYKI W MIASTACH I KULTUROWEJ
 • TURYSTYKI NA TERENACH WIEJSKICH
 • TURYSTYKI PRZYGRANICZNEJ i TRANZYTOWEJ
 • TURYSTYKI REKREACYJNEJ, AKTYWNEJ i SPECJALISTYCZNEJ
Z punktu widzenia Powiatu Obornickiego ta ostatnia marka ma największą szansę rozwoju na naszym terenie. Na podstawie dokumentów publikowanych przez UKFiT można wskazać na 10 następujących węzłowych zadań w ramach tej marki, które planuje się realizować na szczeblu centralnym:

 1. wykorzystanie istniejącej bazy turystyki specjalistycznej oraz fachowej, doświadczonej kadry tych ośrodków;
 2. promocja i wdrażanie zasad bezpieczeństwa, szkolenie personelu i zapewnienie jakości odpowiednio do standardów akceptowanych w skali międzynarodowej;
 3. promocja wytypowanych inwestycji w omawianej dziedzinie, tam gdzie istniejący już polski produkt turystyczny jest potencjalnie silny, jednak wymaga podniesienia standardu bazy;
 4. promocja unikalnych polskich ofert wypoczynku, zwiedzania i rekreacji;
 5. promocja inwestycji joint-venture, tworzonych ze środków sektora prywatnego i publicznego, w wybrane ośrodki wczasowe, które mogą pełnić funkcje „ośrodków wypadowych” do różnych form aktywności;
 6. docieranie do „nisz” na polskich rynkach podstawowych z promocją wyjazdów zagranicznych i zakupów produktów związanych z potrzebami tych „nisz”;
 7. promocja wyłącznie polskiego różnorodnego dziedzictwa kulturowego do oferty dla odpowiednich segmentów międzynarodowego rynku;
 8. poszukiwanie możliwości promocji polskich ciekawostek i rzadkich atrakcji, z nastawieniem na określone segmenty podstawowych rynków;
 9. promowanie renomowanych uzdrowisk i sanatoriów jako ośrodków wypoczynku;
 10. zatroszczenie się o specyficzne potrzeby innych gości, przybywających do Polski z powodów religijnych, rodzinnych i sentymentalnych.
Dobry plan aktywizacji turystycznej może umożliwić uzyskanie pomocy merytorycznej i finansowej z odpowiedzialnych agend rządowych. Plan powinien odnieść się do preferowanych powyżej zagadnień występujących na terenie naszego powiatu. Przykładowo realizując założenia pkt.8 można oprzeć się na tradycji zimowych spływów kajakowych.
Tradycje zimowych spływów kajakowych Wełną
od jeziora Rogozińskiego do młyna w JaraczuPrzedmiotem odrębnej analizy powinno być zagadnienie ewentualnego rozszerzenia planu aktywizacji turystycznej dla powiatu o markę: turystyki na terenach wiejskich – jako rozszerzenie oferty lub jej uzupełnienie.
Turystyka aktywna może stać się czynnikiem odrodzenia gospodarczego naszego powiatu,
ponieważ powiat ma walory przyrodnicze i krajobrazowe 1. Turystyka aktywna, rekreacyjna i specjalistyczna

  Oczekiwania i wymagania „turystów aktywnych” – potencjalnych klientów tej marki produktu turystycznego:
  • atrakcyjny teren, zazwyczaj na wsi, gdzie krajobraz, unikalność miejsca, wraz ze specyficzną kulturą miejscową stwarzają warunki do realizacji indywidualnej aktywności,
  • wyjazd do miejsc, gdzie istnieje niezbędna infrastruktura specjalistyczna i urządzenia umożliwiające kontaktowanie się ze światem, dogodny dojazd, czysta i wygodna baza noclegowa, tanie i urozmaicone wyżywienie,
  • informacja i promocja.
  Dodatkowym bogactwem jest aktywność gospodarcza mieszkańców, tradycyjna zaradność oraz gościnność. Niezbędne jest skatalogowanie walorów i wytypowanie najważniejszych kierunków rozwoju.
 2. Turystyka sobotnio-niedzielna

  Stanowi część turystyki aktywnej, rekreacyjnej i specjalistycznej do zrealizowania w krótkim przedziale czasowym. Oferta powinna być skierowana do mieszkańców Poznania, ponieważ w przypadku krótkiego okresu aktywności (dwie doby), czynnik dojazdu (straty czasu na dojazd) ma decydujące znaczenie. Klientami tej formy turystki powinny być osoby indywidualne i rodziny o niskich lub średnich dochodach.
 3. Wypoczynek dzieci i młodzieży
  To także część turystyki aktywnej, rekreacyjnej i specjalistycznej kierowanej do dzieci i młodzieży szkolnej. Oferta powinna uwzględniać dodatkowo aspekty edukacyjne, możliwe do zrealizowania w ramach tzw. „zielonych szkół” np. na poziomie gimnazjum. Pamiętać należy, że oferta jest kierowana przede wszystkim do rodziców, przy ewentualnej akceptacji nauczycieli. Trzeba mieć na uwadze także organizacje młodzieżowe.

Print Friendly, PDF & Email